Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 187161-2010 z dnia 2010-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i...
Termin składania ofert: 2010-07-30


Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7
Numer ogłoszenia: 308039 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187161 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.12.00-7, 45.40.00.00-1, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Instalacyjno Budowlana INDOM, os. Złotego Wieku 16/29, 31-616 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81590,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69998,20

Oferta z najniższą ceną: 69998,20 / Oferta z najwyższą ceną: 153344,97

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ