Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PVC w pokojach /Domu Gościnnego/ UJ, przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie-Przegorzałach. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2010
Numer ogłoszenia: 314195 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259117 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PVC w pokojach /Domu Gościnnego/ UJ, przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie-Przegorzałach. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PVC w pokojach /Domu Gościnnego/ Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul.Jodłowa13 w Krakowie-Przegorzałach. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z rysunkami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki, szkice, projekt stolarki okiennej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 5 stron). 3. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 42 dni, liczonych od udzielenia zamówienia. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, jak i załączyć dyrektywny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności rysunków, STWiOR oraz doświadczenia zawodowego. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy rysunkami i STWiOR a zestawieniem materiałów w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały zgodne rysunkami oraz STWiOR. Ewentualne braki pozycji robót w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z rysunków i STWiOR w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-7, 45.42.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.42.11.32-8, 45.45.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PERFEKT Lubelska Fabryka Okien, Mełgiewska 99, 20-234 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189058,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 195879,77

Oferta z najniższą ceną: 195879,77 / Oferta z najwyższą ceną: 341299,78

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ