Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

   Kraków, dn. 18.11.2010 r.

Zawiadomienie o zmianie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oraz o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym  przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozszerzających z matematyki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" dokonał następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W rozdziale II SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA -

Zadanie nr 18. Przeprowadzenie zajęć rozszerzających z matematyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Tarnowie - skreśla się

Zadanie nr 20. Przeprowadzenie zajęć rozszerzających z matematyki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu - skreśla się.

 

II. W załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA -

Punkt 2.2.3 - otrzymuje brzmienie- „Szkolenia będą się odbywały w 1, 2 lub 3 godzinnych sesjach (48 godzin w każdym roku szkolnym) przez 3 lata szkolne. Ilość zajęć nie może przekroczyć 3 godzin w tygodniu (z wyjątkiem ferii zimowych). W czasie ferii zimowych ilość zajęć nie może przekroczyć 6 godzin w tygodniu."

Punkt 5.2 - otrzymuje brzmienie - „Trenerzy prowadzący szkolenia muszą posiadać :

•-          Min tytuł magistra oraz uprawnienia pedagogiczne (dyplom) i uprawnienia do nauczania matematyki;

•-          co najmniej roczne doświadczenie zawodowe z zakresu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej  kończącej się egzaminem maturalnym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (rozumiane jako praca na co najmniej ½ etatu) (pozytywna ocena dorobku zawodowego w pracy w szkole, referencje)"

 

III. W załączniku nr 3 do SIWZ - UMOWA ZLECENIE-projekt -

§ 3 pkt 2 ppkt 1) - otrzymuje brzmienie - „wskazany nowy trener (Zastepca) musi spełniać warunki specyfikacji „

W §4 dodaje się punkt 10 w brzmieniu - „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

W §6 pkt 1a wyraz „finansowany" zastępuje się wyrazem „współfinansowany"

§ 8 pkt 1 - otrzymuje brzmienie -

„1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowna w przypadku:

•1)      odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

•2)      nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

•3)      nie wykonania zaoferowanych w ofercie dodatkowych godzin konsultacji - 20 % oferowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1

•4)      nieuzasadniona i nieusprawiedliwiona nieobecność w więcej niż 2 seminariach i spotkania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1"

 

IV. Zamawiający informuje również, iż w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie przez osoby fizyczne zastosowanie ma zapis pkt 6 rozdziału III SIWZ, zgodnie z którym:

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty o których mowa w pkt. III.3.a.1,2,3."

Zatem każda z osób fizycznych winna złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jak i wykaz usług, tj. wypełnić załączniki nr 5 i 6.

V. Zamawiający informuje, iż wraz z przedmiotową zmianą SIWZ zamieszcza na stronie internetowej poprawiony i uzupełniony załącznik nr 2.

W związku z dokonanymi  zmianami SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 29 listopada 2010 roku, godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 29 listopada 2010 roku, godz. 10:05.

            Jednocześnie informujemy, iż powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                                                                                  Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ