Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków 29.11.2010r

Wykonawcy 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia w części 1:

Firma Margola Systemy Komputerowe ul. Zwycięstwa 3 Kraków (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 16128.40 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma Connect Computers B.Janik, ul. Podgórki 12 Skawina (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 17183.70 zł za co uzyskała wynik 9.38 pkt.
W części 2:
Firma Connect Computers B.Janik, ul. Podgórki 12 Skawina (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3134,18 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma Margola Systemy Komputerowe ul. Zwycięstwa 3 Kraków (oferta nr 1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3462,36 zł za co uzyskała 9.05 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179-198g ustawy PZP.
Umowa zostanie zawarta po dniu 29 listopada 2010r.
W części 3:
Firma Connect Computers B.Janik, ul. Podgórki 12 Skawina (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 22899.40 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma Margola Systemy Komputerowe ul. Zwycięstwa 3 Kraków (oferta nr 1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 22900 zł za co uzyskała wynik 9.99 pkt.
Firma Qube Electronics, ul.Bizja 7 Świerklaniec(oferta nr 2) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 23424 zł. Oferta tej Firmy została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w pkt.3c (notebook 3c) dot.części III wymaga gwarancji 24 miesiące, Wykonawca zaoferował 12 miesięcy.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179-198g ustawy PZP.
Umowa zostanie zawarta po dniu 4 grudnia 2010r.
Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), onderka@adm.uj.edu.pl, bzp@adm.uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Z poważaniem Anna Onderka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ