Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.
Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I
jest współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

Kraków, dnia 30 listopada 2010r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul.Gronostajowej 9. Zamówienie jako Projekt pn. Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I, jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy
z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym - wymagania".
Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:
1. Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.
2. Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.
3. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.
4. Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.
5. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie zapytania.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na zamianę słupów zawartych w SIWZ. Zastosowane słupy są integralnymi elementami opraw, tylko oprawa + słup zapewniają uzyskanie zakładanego efektu. Jednocześnie materiał z którego mają być wykonane słupy, tj. stal jest zaakceptowana i dopuszczona przez UJ (UJ nie stosuje słupów wykonanych z kompozytów).
Zastosowane słupy, mają za zadanie uzyskać możliwie najwyższą estetykę, odporność na akty wandalizmu oraz trwałość. Proponowana koncepcja przez projektanta i zamieszczona w SIWZ jest najlepszym rozwiązaniem spełniającym powyższe wymagania. Zaprojektowane słupy posiadają certyfikaty i deklarację producenta.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ