Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem przeznaczonego do badań na zwierzętach, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2010
Numer ogłoszenia: 344433 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314823 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem przeznaczonego do badań na zwierzętach, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem przeznaczonego do badań na zwierzętach, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, dotyczące projektu pn.: Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie - VSEL, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności stoliki podgrzewane z oprzyrządowaniem chirurgicznym, aparaty do anestezji i wentylacji, aparat do mierzenia ciśnienia krwi i zestawy narzędzi mikrochirurgicznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 42 dni liczonych od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów). 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny wymagany okres gwarancyjny obejmujący całość przedmiotu zamówienia, liczony od daty odbioru całości zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.22.10-7, 33.17.21.00-7, 33.17.22.00-8, 33.12.41.00-6, 33.14.16.20-2, 38.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jako Projekt pn.: /Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie - VSEL/ jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Podziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139344,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 162565,00

Oferta z najniższą ceną: 162565,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162565,00

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ