Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

07/12/2010 S237 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
PL-Kraków: Spektrometry

2010/S 237-360842

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, attn: Wojciech Kochan, POLSKA-31-007Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail: bzp@uj.edu.pl. Fax +48 124324451.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.11.2010, 2010/S 223-341458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38433000, 38500000, 30213300, 30231300, 48461000, 48624000

Spektrometry.

Aparatura kontrolna i badawcza.

Komputer biurkowy.

Zamiast:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował jedno zamówienie polegające na dostawie spektrometru do pomiarów optycznej aktywności ramanowskiej z wyposażeniem, przy czym łączna wartość dostarczonego sprzętu nie może być mniejsza niż 700 000,00 PLN brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną dostawę wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające jej należytą realizację, a wykazie podać jej wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

Powinno być:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował jedno zamówienie polegające na dostawie spektrometru do pomiarów optycznej aktywności ramanowskiej z wyposażeniem, przy czym łączna wartość dostarczonego sprzętu nie może być mniejsza niż 600 000,00 PLN brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną dostawę wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające jej należytą realizację, a wykazie podać jej wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).


Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ