Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.
Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I
jest współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

Kraków, dnia 9 grudnia 2010r.

Adresat:
1. SCHREDER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Prosta 69, 00-838 Warszawa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul.Gronostajowej 9. Zamówienie jako Projekt pn. Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I, jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy SCHREDER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Prosta 69, 00-838 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 310.247,22 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu, dlatego też można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ