Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 20 grudnia 2010 r.
Adresaci:
1. NET – SAT Media Sp. z o.o., 80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 25c 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 tj. NET – SAT Media Sp. z o.o., 80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 25c, za cenę brutto w kwocie 3060,31 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu, dlatego też można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po dniu przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl lub jan.wojas@uj.edu.pl. 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Z poważaniem,

Jan Wojas
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ