Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED, współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010
Numer ogłoszenia: 372941 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334155 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED, współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul.Gronostajowej 9. Zamówienie jako Projekt pn. Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I, jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 Zakup i dostawę 8 sztuk pojedynczych słupów oświetleniowych, 3 sztuk potrójnych słupów oświetleniowych, 11 sztuk prefabrykowanych fundamentów betonowych, 17 sztuk ulicznych opraw LED, 11 sztuk słupków oświetleniowych o wysokości do 750 mm, 22 sztuki naświetlaczy LED (markerów świetlnych), 21 sztuk naświetlaczy liniowych LED o długości 2 m, 7 sztuki naświetlaczy liniowych LED o długości 1,2 m. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 42 dni liczonych od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny wymagany okres gwarancyjny obejmujący całość przedmiotu zamówienia i co najmniej 60 miesięczny wymagany okres gwarancji na warstwy cynkownicze oraz powłoki lakiernicze naniesione metodą proszkową słupów oraz trwałość użytkową oświetlenia w technologii LED na co najmniej 60 000 godzin, licząc od daty oddania do eksploatacji - tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż od dnia 30 kwietnia 2011r., wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.50.00.00-1, 31.52.00.00-7, 31.52.72.00-8, 31.52.72.10-1, 31.52.72.60-6, 31.52.72.70-9, 31.53.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego - etap I jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SCHREDER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Prosta 69, 00-838 Warszawa, ul.Prosta 69, 00-838 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315562,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 310247,22

Oferta z najniższą ceną: 310247,22 / Oferta z najwyższą ceną: 310247,22

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ