Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, 31 grudnia 2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z jednym osprzętem w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionymi pytaniami i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (dalej zwaną SIWZ), zamawiający przedstawia poniżej treść pytania oraz udzieloną odpowiedź (wyjaśnienia) treści SIWZ:
Pytanie 1
„Termobloki
Czy 1 termoblok ma być wyposażony w : 2 bloki 20x2 ml, 2 bloki 24x1,5 ml, 2 bloki 24x0,5 ml i 2 pokrywy?".
Odpowiedź 1:
Termobloki (2 szt.) mają być pojedyncze (ale jest to wymaganie minimalne, czyli mogą być podwójne - z miejscem na 2 bloki). Każdy z termobloków ma być wyposażony w jeden blok 20x2,0ml , jeden - 24x1,5ml i jeden 24x0,5ml.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Agnieszka Zubel


Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ