Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 4 stycznia 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

Firma MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 15.990,00 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

 

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zwarta począwszy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ