Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 16 czerwca 2008r.

Adresaci:
1. Eden Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os.Czatkowice 254, 32-065 Krzeszowice
2. Firma Handlowa Import Export TAKO, A.Kowacki, A.Wolski Spółka Jawna, Siedliszowice 84, 42-425 Kroczyce

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody źródlanej wraz dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie.

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Firmy Eden Springs Sp. z o.o., z siedzibą os.Czatkowice 254 w Krzeszowicach za cenę brutto w kwocie 172 522,64 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 2 Firmy Handlowej Import Export TAKO Sp.J. z siedzibą Siedliszowice 84 w Kroczycach, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 21,12 pkt,

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ