Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.1.2)
„Dotacje na innowacje"„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Kraków, dnia 7 stycznia 2011r.

Adresat:
1. COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wiśniewski, ul.Gdańska 2, 40-719 Katowice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu spektrometru do pomiarów optycznej aktywności ramanowskiej z wyposażeniem i oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu. Zamówienie dotyczy projektu Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics pn. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków, zlokalizowanego przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wiśniewski, ul.Gdańska 2, 40-719 Katowice, za cenę netto 770 000,00 złotych (PLN), co po doliczeniu podatku VAT daje cenę brutto w kwocie 939 400,00 złotych (PLN). Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu, dlatego też można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ