Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, 11 stycznia 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z jednym osprzętem w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionymi pytaniami i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (dalej zwaną SIWZ), zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia) treści SIWZ:

Część 1 - Zestaw dwóch termocyklerów

Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklerów z wysuwaną ręcznie szufladą z blokiem grzejnym zamiast z odsuwaną ręcznie pokrywą ?"
Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie uznając je za równoważne.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklerów z szybkością chłodzenia 3oC/s z zastosowaniem techniki TERSTM Thermal Energy Recovery System zamiast techniki
impulse PCR ?
Odpowiedź 2:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie uznając je za równoważne.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklerów z możliwością zaprogramowania 1000 programów (cykli) PCR z możliwością ich segregowania według nazwy użytkownika zamiast programowania 700 programów (cykli) PCR zapisywanych w 100 folderach użytkowników ?
Odpowiedź 3:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie uznając je za równoważne.


Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklerów bez programowania objętości mieszaniny reakcyjnej ?
Odpowiedź 4:
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zakupu termocyklerów bez programowania objętości mieszaniny reakcyjnej ponieważ nie ma to kluczowego znaczenia dla wykonywanych analiz.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Agnieszka Zubel

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ