Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, 12 stycznia 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z jednym osprzętem w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionym pytaniem i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (dalej zwaną SIWZ), zamawiający przedstawia poniżej treść pytania oraz udzieloną odpowiedź (wyjaśnienia) treści SIWZ:

Pytanie dotyczące części nr 4 :
Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o bardziej ekonomicznych parametrach: wymiary (dł. x szer. x wys.) 39,5cm x 23cm x 9cm, objętości buforu tylko 1200ml, maksymalna ilość próbek: 450?"
Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o takich wymiarach, jeżeli zachowane zostały wymiary żelu, tj. 20x20 cm.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Agnieszka Zubel

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ