Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 10 lutego 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z jednym osprzętem w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.


ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:
- zamawiający jako najkorzystniejszą w części 1 postępowania uznał ofertę nr 4 Firmy KAWA.SKA Sp. z o.o. 05-540 Zalesie Górne, ul. Zaczarowanej Róży 1, za cenę brutto w kwocie: 50 139,72 zł, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim byłą cena: 30 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 60-432 Poznań, ul. Myśliborska 89, złożyła ofertę oferując cenę 59 999,60 zł brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 25,08 pkt.


- zamawiający jako najkorzystniejszą w części 2 postępowania uznał ofertę nr 1 Firmy EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j. 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46, za cenę brutto w kwocie: 6 580,50 zł, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim byłą cena: 30 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w części 2 niniejszego postępowania.


- zamawiający jako najkorzystniejszą w części 3 postępowania uznał ofertę nr 2 Firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 60-432 Poznań, ul. Myśliborska 89, za cenę brutto w kwocie: 39 336,41 zł, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim byłą cena: 30 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w części 3 niniejszego postępowania.


- zamawiający jako najkorzystniejszą w części 4 postępowania uznał ofertę nr 3 Firmy Syngen Biotech Sp. z o.o. 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13, za cenę brutto w kwocie: 5 517,78 zł, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim byłą cena: 30 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w części 4 niniejszego postępowania.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie i terminach przewidzianych postanowieniami art. 180 i nast. cyt ustawy. Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące przysługujących Wykonawcom środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale VI cyt. ustawy.
Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 ustawy pzp prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (0-12-432-44-51; agnieszka.zubel@uj.edu.pl; bzp@adm.uj.edu.pl), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem
Agnieszka Zubel

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ