Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

25/02/2011 S39 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
PL-Kraków: Aparatura do analizowania

2011/S 39-063109

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
Do wiadomości: Agnieszka Zubel
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: agnieszka.zubel@uj.edu.pl
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: zestawu 2 termocyklerów, 2 termoblokow wraz z osprzętem i 2 wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i 10 pipetami automatycznymi, 2 aparatów do elektroforezy poziomej z osprzętem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 31 i Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy Polska, Małopolska, Kraków, ul. Kopernika 31 i Grodzka 52.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: zestawu 2 termocyklerów, 2 termoblokow wraz z osprzętem i 2 wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i 10 pipetami automatycznymi, 2 aparatów do elektroforezy poziomej z osprzętem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 31 i Grodzkiej 52 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, a także instalacji (montażu), uruchomienia i przeprowadzenia testów działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4, 3.5, 3.6 i 3.7 SIWZ.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
- część 1 - termocyklery (2 sztuki),
- część 2 - termobloki wraz z osprzętem (2 sztuki), wytrząsarki do probówek typu vortex (2 sztuki),
- część 3 - zestaw do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia (1 sztuka), pipety automatyczne (10 sztuk),
- część 4 - 2 aparaty do elektroforezy poziomej z jednym kompletem osprzętu.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38432000, 38000000, 38430000, 38437100, 30213000, 30231300

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 83 278,64 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
CRZP/UJ/875/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 250-383743 z dnia 24.12.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Termocyklery (2 sztuki).
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
22.2.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
KAWA.SKA Sp. z o.o.
ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne
POLSKA
E-mail: kawaska@kawaska.pl
Tel. +48 227361830
Faks +48 227565765

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 49 180,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 40 764,00 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Termobloki wraz z osprzętem (2 sztuki), wytrząsarki do probówek typu vortex (2 sztuki).
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
22.2.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Equimed Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j.
ul. Prądnicka 46
31-202 Kraków
POLSKA
E-mail: equimed@equimed.com.pl
Tel. +48 124234788
Faks +48 124234743

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 5 398,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 5 350,00 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Zestaw do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
22.2.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań
POLSKA
E-mail: info@meranco.com.pl
Tel. +48 61849995153
Faks +48 618499955

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 32 953,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 32 678,64 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

CZĘŚĆ NR 4 - NAZWA Dwa aparaty do elektroforezy poziomej z jednym kompletem osprzętu.
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
22.2.2011

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Syngen Biotech Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 13
54-116 Wrocław
POLSKA
E-mail: info@syngen.pl
Tel. +48 713497013
Faks +48 713497033

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 5 572,15 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 4 486,00 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
Projekt nr POIS.13.01.00-00-062/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" w ramach działania 13.1. priorytetu XIII.
„Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego".

VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:
1. 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
15. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179-198g ustawy PZP.
16. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
19. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przysługuje.
20. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179-198 Pzp.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.2.2011

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ