Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego, tj. stacji graficznej z 2 monitorami i wyposażeniem dodatkowym, w ramach projektu UE Vector 6.PR dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/200
Numer ogłoszenia: 154340 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 130831 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego, tj. stacji graficznej z 2 monitorami i wyposażeniem dodatkowym, w ramach projektu UE Vector 6.PR dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego, tj. stacji graficznej (1 sztuka) wraz monitorami LCD (2 sztuki) oraz wyposażeniem dodatkowym, w ramach 6 Programu Ramowego UE VECTOR dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Czapskich 4 w Krakowie. Zakres wyposażenia dodatkowego obejmuje w szczególności: dodatkowe dyski twarde, bezprzewodową mysz i klawiaturę, pilot bezprzewodowy do prezentacji, manipulator, kamerę internetową, słuchawki z mikrofonem, kable połączeniowe, UPS, oprogramowanie, rozgałęźnik i aktywny powielacz sygnału firewire, zewnętrzny konwerter, tablet graficzny, przedłużacze i uchwyty do montażu monitorów na ścianie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8, 30.23.12.00-9, 30.23.31.71-0, 30.23.12.50-4, 30.23.13.00-0, 30.21.70.00-3, 30.24.82.00-1, 32.34.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 6 Programu Ramowego w ramach Projektu VECTOR Versatile Endoscopic Capsule for Gastrointestinal Tumor Recognition and Therapy.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 33247.50
  • Oferta z najniższą ceną: 33247.50 / oferta z najwyższą ceną: 33247.50
  • Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ