Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 
Nr sprawy CRZP/UJ/366/2011

Kraków, dnia 03 sierpnia 2011 r. 

  Adresaci:
1. Roman Dorczak , ul. Armii Krajowej 93/50 30-150 Kraków 
2. UBIS Drozd Ewa , 50-226 Wrocław, ul. Zegadłowicza 47/8
3. Beata Ciężka , ul. Przyrodnicza 9G, 05-126 Michałów Grabina 
4. Jan Stefan Wlazło 50-552 Wrocław, ul. Borowska 94 m. 31
5. Paweł Simka 41-813 Zabrze , ul. Harcerska 20/1
6. Henryk Mizerek ul. Kresowa 11, 11-041 Olsztyn 
7. Jarosław Pietrzak- reprezentant konsorcjum, ul. 3 Maja 10/c, 47-220 Kędzierzyn Koźle  
8. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia Jakub Kołodziejczyk – reprezentant konsorcjum, ul. Konstytucji 3 Maja 23/4, 27-200 Starachowice  
9. Joanna Kołodziejczyk – reprezentant konsorcjum ul. Wrocławska 68 m. 17, 30-017 Kraków 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie ekspertów/trenerów, których zadaniem będzie przeprowadzenie, w Krakowie, w następujących terminach 24-27.08.2011; 14-17.09.2011; 27.09-30.09.2011; 12-15.10.2011; 19-22.10.2011: 16-19.11.2011; 07-10.12.2011; 11-14.01.2012; 01-02.12.2011;; 22-23.02.2012. szkoleń z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek edukacyjnych wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/366/2011.


ZAWIADOMIENIE
O rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania. 

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Część I przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 Jarosław Pietrzak- reprezentant konsorcjum, ul. 3 Maja 10/c, 47-220 Kędzierzyn Koźle, za cenę brutto w kwocie 187 500,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.Część II przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 9 Joanna Kołodziejczyk – reprezentant konsorcjum ul. Wrocławska 68 m. 17, 30-017 Kraków , za cenę brutto w kwocie 187 500,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część III przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 8 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia Jakub Kołodziejczyk – reprezentant konsorcjum, ul. Konstytucji 3 Maja 23/4, 27-200 Starachowice, za cenę brutto w kwocie 58 250,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część IV przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 Paweł Simka 41-813 Zabrze , ul. Harcerska 20/1, za cenę brutto w kwocie 6500,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część V przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 Jan Stefan Wlazło 50-552 Wrocław, ul. Borowska 94 m. 31, za cenę brutto w kwocie 7000,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część VI przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 UBIS Drozd Ewa , 50-226 Wrocław, ul. Zegadłowicza 47/8, za cenę brutto w kwocie 11 750,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część VII przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Roman Dorczak , ul. Armii Krajowej 93/50 30-150 Kraków, za cenę brutto w kwocie 5750,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.
Część VIII przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający unieważnia postępowanie na ta część przedmiotu zamówienia, zgodnie z Art. 93. 1.1) Ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Część IX przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 8 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia Jakub Kołodziejczyk – reprezentant konsorcjum, ul. Konstytucji 3 Maja 23/4, 27-200 Starachowice , za cenę brutto w kwocie 6900,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część X przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 Henryk Mizerek ul. Kresowa 11, 11-041 Olsztyn, za cenę brutto w kwocie 6500,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Część XI przedmiotu zamówienia: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 Beata Ciężka , ul. Przyrodnicza 9G, 05-126 Michałów Grabina, za cenę brutto w kwocie 5750,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała łączny wynik: 30 pkt.

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP. Umowy w przedmiotowym postępowaniu zawarte zostaną po dniu 07.08.2011 r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,
  Artur Wyrwa
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a. 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ