Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Dostawa czterech komputerów przeno?nych, w tym trzech netbooków wraz licencj? na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (31-007) przy ul. Go??biej 24
Numer og?oszenia: 430584 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa czterech komputerów przeno?nych, w tym trzech netbooków wraz licencj? na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (31-007) przy ul. Go??biej 24.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy czterech komputerów przeno?nych, w tym trzech netbooków wraz licencj? na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (31-007) przy ul. Go??biej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/767 i 768/2009.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.31.00-6, 48.76.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA?U

 • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pniania potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego, okre?lonymi w SIWZ. Wykonawca sk?adaj?cy ofert? równowa?n? jest obowi?zany do wykazania równowa?no?ci zgodnie z postanowieniami pkt 3) 6a niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. 4. Sprz?t obj?ty niniejszym zamówieniem musi spe?nia? wymogi normy CE w zakresie bezpiecze?stwa urz?dze? informatycznych 5. Wykonawca musi przedstawi? cen? oferty (netto i brutto) odpowiednio dla ca?o?ci lub cz??ci przedmiotu zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ i do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 6. Wykonawca musi zaoferowa? gwarancj? wskazan? w pkt 3) 3 lit. lit. A., B. oraz C. niniejszej SIWZ na wszystkie elementy wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia, liczon? od daty odbioru zamówienia wraz z bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania. 7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. Fakultatywnie Wykonawca mo?e do??czy? tre?? zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy. 8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie o?wiadczenia oraz za??czniki wymagane SIWZ. A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone.
 • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków podmiotowych Wykonawca musi do??czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty: 1.1 o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nieniu warunków okre?lonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich; 1.2 aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, dotyczy to ka?dego z nich. 1.2.1 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 6)1.2. niniejszej SIWZ zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); 1.2.2 je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 1.2.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.2.1 - 6) 1.2.2 musz? by? z?o?one w formie orygina?u, odpisu wypisu, wyci?gu lub kopii przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. 2. Ponadto, do oferty musz? by? do??czone nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia: 2.1 wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?), zawieraj?ce cz??? o?wiadcze? na potwierdzenie spe?nienia warunków z pkt 5) niniejszej SIWZ; Fakultatywnie Wykonawca mo?e do??czy? tre?? zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; 2.2 cena oferty (netto i brutto) wyliczona dla ca?o?ci lub cz??ci przedmiotu zamówienia, w tym dla poszczególnych przedmiotów zamówienia wymienionych w pkt 3) 3 lit. lit. A., B. oraz C. niniejszej SIWZ, skalkulowana przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ i jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy; 2.3 orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika [wymagane w szczególno?ci, gdy ofert? sk?adaj? podmioty wyst?puj?ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz?onków konsorcjum]; 2.4 opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzaj?ce fakt spe?nienia przez niego wymogów postawionych przez Zamawiaj?cego w tre?ci niniejszej SIWZ. 2.5 o?wiadczenie (z?o?one na formularzu oferty) o spe?nieniu przez oferowany przedmiot zamówienia normy CE w zakresie bezpiecze?stwa urz?dze? informatycznych 3. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 2.3) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Ka?da strona dokumentu z?o?onego w formie kserokopii musi by? potwierdzona za zgodno?? z orygina?em. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci, co do ich prawdziwo?ci). 4. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców, którzy w okre?lonym terminie nie z?o?? o?wiadcze? lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu lub którzy nie z?o?yli pe?nomocnictw albo, którzy z?o?yli o?wiadczenia i dokumenty zawieraj?ce b??dy lub, którzy z?o?yli wadliwe pe?nomocnictwa, do ich z?o?enia w wyznaczonym terminie chyba, ?e mimo ich z?o?enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania. 5. Z?o?one na wezwanie zamawiaj?cego o?wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza? spe?nienie przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu oraz spe?nienie przez oferowane dostawy/us?ugi/roboty budowlane wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego, nie pó?niej ni? w dniu, w którym up?yn?? termin sk?adania ofert. 6. Nie do??czenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z tocz?cego si? post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htt://przetargi.adm.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 23.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA 3 NETBOOKÓW WRAZ Z 5 - CIO STANOWISKOW? LICENCJ? NIEWY??CZN? NA OPRAGRAMOWANIE ANTYWIRUSOW? DLA POTRZEB INSTYTUTU EKONOMII I ZARZ?DZANIA WZIKS UJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Netbook (3 szt.), Licencja niewy??czna na oprogramowanie antywirusowe (5 szt.).
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.31.00-6, 48.76.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


 

CZ??? Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA NOTEBOOKA DLA POTRZEB OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Notebook (1 szt.).
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.31.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ