Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK)
Numer og?oszenia: 19053 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.34.16.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA?U

Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 5) Warunki udzia?u w post?powaniu, podmiotowe (warunki formalne, zdolno?? ekonomiczna i finansowa oraz zdolno?? techniczna) i przedmiotowe oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków. 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz zobowi?zany jest na ??danie zamawiaj?cego i w zakresie przez niego wskazanym wykaza? odpowiednio, nie pó?niej ni? na dzie? sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub sk?adania ofert, spe?nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotycz?cych: a) posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do?wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespe?niania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? z wymaganiami SIWZ odpowiednio dla ca?o?ci zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 12 miesi?czn? gwarancj? w zakresie ca?o?ci przedmiotu zamówienia (na ka?dy element/urz?dzenie obj?te przedmiotem zamówienia), liczon? od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby ostatecznego odbiorcy i u?ytkownika urz?dze?, potwierdzonej protoko?em odbioru bez zastrze?e? wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania a je?eli jest to technicznie niemo?liwe to wszelkie dzia?ania organizacyjne i koszty z tym zwi?zane ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie odpowiednio dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia, tj. do 4 tygodni liczonych od podpisania umowy. 5. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ i do?wiadczenia zawodowego wykonawcy, przy czym wyliczona cena b?dzie cen? rycza?tow? za ca?o?? przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz???. 8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ odpowiednio dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia. A. Ocena spe?nienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5) niniejszej SIWZ oraz przedmiotowych okre?lonych w pkt 3) 6 niniejszej SIWZ b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy wskazanych w ww. pkt SIWZ warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone. C. W przypadku dokumentów potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie us?ug, ich wykazu, oraz, o ile jest wymagana, informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich warto?ci (kwoty) zostan? przeliczone dla potrzeb oceny spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wed?ug ?redniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzie? otwarcia ofert. D. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno?ciach finansowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 6) Wykaz o?wiadcze? lub dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu. 1. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich - przy czym osoby fizyczne sk?adaj? tylko o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wed?ug wzoru za??cznika nr 1 do formularza oferty) 2. O?wiadczenie wykonawcy o spe?nieniu warunków okre?lonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do formularza oferty; (w przypadku gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich); 3. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 5. Szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanych urz?dze? i elementów z wymaganiami SIWZ odpowiednio dla oferowanych cz??ci zamówienia. 6. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 4, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 7. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6) pkt 1 sk?ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 8. Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 9. Dokumenty musz? by? z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym wykonawca sk?ada wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. 10. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?u lub notarialnie po?wiadczonych kopii dokumentu, gdy z?o?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawid?owo?ci.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 05.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Dzia?anie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08). Przedmiot zamówienia uj?to w pozycji 17 harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu. 3. Szczegó?owe informacje na temat zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawania ?rodków finansowych i ich wydatkowania oraz zasad promocji znajduj? si? na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ