Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Zamówienie, jako projekt pn „Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów"
finansowane jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.

 

 


Kraków: Kontrolery masowego przep?ywu gazu oraz jednostki steruj?ce kontrolerami masowego przep?ywu gazu na potrzeby realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów.

Numer og?oszenia: 103959 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

* Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Kontrolery masowego przep?ywu gazu oraz jednostki steruj?ce kontrolerami masowego przep?ywu gazu na potrzeby realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 12 sztuk kontrolerów masowego przep?ywu gazu oraz 3 sztuk jednostek steruj?cych kontrolerami masowego przep?ywu gazu na potrzeby realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.42.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje si?

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje dwa zamówienia na dostaw? kontrolerów masowego przep?ywu gazu z jednostkami steruj?cymi o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni? 40 000,00 z? brutto lub o ??cznej warto?ci równowa?nej co najmniej kwocie 40 000, z? brutto, je?li kontrakt by? realizowany w walucie innej ni? z?otych polskich. Wykonawca musi udokumentowa?, ?e wy?ej wymienione dostawy wykona? nale?ycie lub wykonywane s? nale?ycie za??czaj?c dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yt? realizacj? Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz dostaw, którego wzór stanowi za??czniki do formularza oferty oraz dokumenty potwierdzaj?ce, ?e dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.
*

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
o wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw lub us?ug w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 12.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie, jako projekt pn. Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów finansowane jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2..

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ