Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pa?acu ?niadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010
Numer og?oszenia: 109307 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pa?acu ?niadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pa?acu ?niadeckich Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanym przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Prace musz? by? zrealizowane zgodnie ze specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowi?ce za??cznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawieraj?cy 13 stron). 3. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 36 - miesi?czny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru ca?o?ci zamówienia oraz zobowi?za? si? do nieodp?atnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 4. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisów, czyli do 70 dni, liczonych od udzielenia zamówienia, nie pó?niej jednak ni? do 30.09.2010r. 5. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy wyliczon? w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej za??czników, STWiOR oraz do?wiadczenia zawodowego. 6. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ i jej za??cznikach, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbie?no?ci opisów materia?ów pomi?dzy projektem a zestawieniem materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia w ofercie Wykonawcy przyjmuje si?, ?e Wykonawca uwzgl?dni? w cenie materia?y, urz?dzenia i wyposa?enie zgodne z SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materia?ów i sprz?tu w kosztorysie uproszczonym nie stanowi? podstawy do ??dania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si?, ?e Wykonawca zobowi?za? si? wykona? wszystkie roboty wynikaj?ce z STWiOR w rycza?towej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia?ów stanowi? jedynie podstaw? do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 9. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.73.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-1, 45.31.70.00-2, 45.31.12.00-7, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.45.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.26.19.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpó?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 2 000,00 z?. (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych (PLN)). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu robót i o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj.: zrealizowa? w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dwie roboty remontowo-budowlane o warto?ci ??cznej tych dwóch robót nie mniejszej ni? 100 000,00 z?. brutto. Wykonawca musi te? wykaza?, ?e wy?ej wymienion?(e) robot?(y) wykona? zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czy?, z podaniem ich warto?ci, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? ich zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia, przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, i? posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest za??czy? wykaz osób, które b?d? wykonywa? zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczeniem, i? posiadaj? one wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrze?onych dla okre?lonych zawodów czynno?ci, czyli: 4.1 kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze? i posiadaj?cego stosowne uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków b?d? legitymuj?cego si? co najmniej dwuletni? praktyk? zawodow? przy prowadzeniu prac budowlanych w obiektach zabytkowych, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, 4.2 kierownika robót posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom 4.3 kierownika robót konserwatorskich posiadaj?cego stosowne uprawnienia lub odpowiednia praktyk? zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 2004r., a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej dwuletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 3 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest przedstawi? wraz z wykazem osób informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udost?pnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e roboty zosta?y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czone
wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych dla wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami
o?wiadczenie, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia z?o?y? wraz z ofert?. 2. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej oferty wyliczonej w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów oraz przedstawi no?niki cenotwórcze stanowi?ce podstaw? do wykonania kosztorysów szczegó?owych i uproszczonych przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy. 3. Wykonawca musi do oferty do??czy? kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbie?no?ci opisów materia?ów pomi?dzy projektem a zestawieniem materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia w ofercie Wykonawcy przyjmuje si?, ?e Wykonawca uwzgl?dni? w cenie materia?y, urz?dzenia i wyposa?enie zgodne z projektem. Ewentualne pomini?cia lub braki w kosztorysie uproszczonym nie stanowi? podstawy do ??dania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si?, ?e Wykonawca zobowi?za? si? wykona? wszystkie roboty wynikaj?ce ze i STWiOR w rycza?towej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia?ów stanowi? jedynie podstaw? do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 4. Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 6, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a niewyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Przedstawione szczegó?owo we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p..

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 21.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 21 maja 2010r. do godziny 10:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ