Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Zamówienie jako Projekt jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk?
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Dzia?anie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych

22/05/2010 S99 Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
PL-Kraków: Lasery

2010/S 99-149573

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, IVp., 31-113 Kraków
Do wiadomo?ci: Monika Poniewierska
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl, monika.poniewierska@uj.edu.pl
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI

Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?

Zakup i dostawa uk?adu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug

Dostawy
Kupno
G?ówne miejsce realizacji dostawy Kraków, Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego, Zak?ad Fotoniki, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków.

Kod NUTS PL214

II.1.3)
Og?oszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy uk?adu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Przedmiot zamówienia obejmuje równie? us?ug? transportu, instalacji i uruchomienia aparatury w siedzibie odbiorcy i u?ytkownika oraz przetestowania jej w obecno?ci upowa?nionego pracownika zamawiaj?cego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Dzia?anie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08). Przedmiot zamówienia uj?to w poz. 158 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Szczegó?owe informacje na temat zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawania ?rodków finansowych i ich wydatkowania oraz zasad promocji znajduj? si? na stronie:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/

II.1.6)
Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

38636100

II.1.7)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)

Tak

II.1.8)
Podzia? na cz??ci

Nie

II.1.9)
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych

Nie

II.2)
WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Ca?kowita wielko?? lub zakres

Oko?o 320 000 PLN.

II.2.2)
Opcje

Nie

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 63 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje

Pkt 8) SIWZ: Wymagania dotycz?ce wadium.
1. Zamawiaj?cy przewiduje konieczno?? wniesienia wadium.
2. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci: 3 200,00 z?. (s?ownie: trzy tysi?ce dwie?cie z?otych, 00/100) w odniesieniu do ca?o?ci przedmiotu zamówienia.
3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
3.1 pieni?dzu;
3.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3.3 gwarancjach bankowych;
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm).
4. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672
Nr IBAN: PL 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672.
Nr SWIFT: PKO PP LPW.
5. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy zwraca wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli jego wniesienia ??dano.
6. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
7. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, któremu zwrócono wadium, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego.
8. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu zwraca si? je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?.
9. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana:
9.1 odmówi? podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
9.2 nie wniós? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy;
9.4 oraz w przypadku, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie z?o?y? dokumentów lub o?wiadcze?, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe?nomocnictw, chyba ?e udowodni, ?e wynika to z przyczyn nie le??cych po jego stronie.
10. W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc? lub podpisana przez niego winna zosta? do??czona do oferty, a w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, orygina? dowodu wniesienia wadium musi zosta? z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina? mo?e by? z?o?ony w oddzielnej kopercie, je?eli Wykonawca b?dzie ??da? jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em musi by? z??czona z ofert?.

III.1.2)
G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych

Pkt 12) SIWZ: Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca musi przedstawi? wyra?on? w PLN cen? za realizacj? ca?o?ci przedmiotu zamówienia z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto, w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów uj?tych w SIWZ i jej za??cznikach oraz przy uwzgl?dnieniu do?wiadczenia zawodowego wykonawcy, jak i podatków oraz rabatów, opustów, itp., których wykonawca zamierza udzieli?.
2. Ponadto, w cenie oferty wykonawca winien równie? uwzgl?dni? wszelkie koszty zwi?zane z realizacj? zamówienia, a w szczególno?ci: koszt transportu aparatury do Zak?adu Fotoniki Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, koszt instalacji i uruchomienia oraz przetestowania aparatury oraz koszty gwarancyjne.
3. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiada? cenie podanej przez wykonawc? w formularzu oferty, odpowiednio dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia.
4. Nie przewiduje si? ?adnych przedp?at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a p?atno?? nast?pi zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 wzoru umowy i ofert? wykonawcy.
5. Nie przewiduje si? waloryzacji ceny oferty, za? wyliczona cena b?dzie cen? za ca?o?? przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku oferowania aparatury obj?tej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawk? podatku od towarów i us?ug VAT inn? ni? 22 %, wykonawca powinien dostarczy? wraz z ofert? odpowiednie dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce legalno?? takiego rozwi?zania.
7. W przypadku z?o?enia oferty przez wykonawc? nie zobowi?zanego, b?d? zwolnionego z obowi?zku odprowadzania podatku od towarów i us?ug VAT, podczas czynno?ci porównania ofert, Zamawiaj?cy doliczy do zaoferowanej przez ww. wykonawc? ceny aparatury stosowny podatek, do uiszczenia którego b?dzie obowi?zany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa Zamawiaj?cy.
8. W razie z?o?enia oferty w innej ni? PLN walucie, podczas czynno?ci porównania ofert, cena oferty ulegnie przeliczeniu wedle ?redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Rozliczenia z wykonawc? nast?pi? zgodnie z zapisem pkt 23) SIWZ.

III.1.3)
Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak
Pkt 3) 6 SIWZ: Ogólne warunki przedmiotowe udzia?u w post?powaniu:
a. wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego, okre?lonymi w SIWZ, na potwierdzenie czego musi do??czy? do przedk?adanej oferty szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej), pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury wzgl?dem wymaga? Zamawiaj?cego;
b. wykonawca musi zapewni?, i? oferowana aparatura jest fabrycznie nowa, jej zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym równie? praw osób trzecich;
c. wykonawca musi zapewni? min. 12 miesi?czn? gwarancj? na wszystkie urz?dzenia obj?te przedmiotem zamówienia wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty), bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji, liczon? od dnia dostawy (odbioru bez zastrze?e?) przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy i u?ytkownika aparatury (po jego instalacji, uruchomieniu oraz przetestowaniu), potwierdzonej podpisaniem stosownego protoko?u odbioru. W ramach gwarancji wykonawca obowi?zany jest do usuni?cia wady fizycznej urz?dzenia lub dostarczenia urz?dzenia wolnego od wad;
d. wykonawca musi zapewni?, i? us?ugi serwisu gwarancyjnego b?d? ?wiadczone przez producenta lub odpowiedni autoryzowany serwis;
e. wykonawca musi zapewni?, i? naprawy gwarancyjne odbywa? si? b?d? w miejscu u?ytkowania. W razie technicznej niemo?no?ci ?wiadczenia us?ugi w miejscu u?ytkowania (wysoki stopie? uszkodzenia, b?d? te? stopie? skomplikowania naprawy np. konieczno?? sprowadzenia specjalistycznych cz??ci zamiennych), Zamawiaj?cy mo?e zadecydowa? o odst?pstwie od tej zasady. W takim wypadku, wszelkie koszty zwi?zane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególno?ci koszt transportu urz?dzenia podlegaj?cego naprawie, ka?dorazowo ponosi wykonawca;
f. wykonawca musi zapewni?, i? czas reakcji nie przekroczy 48h, licz?c od chwili zg?oszenia (powiadomienia telefonicznego), za? czas przywrócenia funkcjonalno?ci urz?dzenia nie przekroczy 21 dni, licz?c od chwili zg?oszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopie? skomplikowania naprawy, konieczno?? sprowadzenia specjalistycznych cz??ci zamiennych), na pisemny wniosek wykonawcy i za zgod? zamawiaj?cego, termin naprawy mo?e ulec wyd?u?eniu do 35 dni, licz?c od chwili zg?oszenia. Gwarancja ulega automatycznemu przed?u?eniu o czas naprawy;
g. w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonanym przedmiocie umowy wykonawca zobowi?zuje si? do ich nieodp?atnej wymiany lub usuni?cia w terminie do 21 dni od daty zg?oszenia. Je?eli z jakiegokolwiek powodu (z wyj?tkiem powodów, za które odpowiedzialno?? ponosi Zamawiaj?cy) nie usunie wady (usterki) przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, zamawiaj?cy ma prawo zaanga?owa? innego wykonawc?, a wykonawca zobowi?zany jest pokry? zwi?zane z tym koszty w ci?gu 14 dni od daty otrzymania dowodu zap?aty;
h. wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. Miejscem dostawy jest: NLTK, Zak?ad Fotoniki, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków;
i. wykonawca musi zaoferowa? termin p?atno?ci zgodny z postanowieniami § 4 ust. 2 wzoru umowy za??czonego do SIWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje ?adnych przedp?at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2)
WARUNKI UDZIA?U

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Pkt 5) SIWZ: Opis warunków podmiotowych udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce:
1.1 posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;
1.2 posiadania wiedzy i do?wiadczenia, a w szczególno?ci:
- wyka?e, i? w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje, dwa kontrakty na dostaw? lasera wraz z wyposa?eniem o warto?ci ??cznej nie mniejszej ni? 100 000,00 PLN brutto, a dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.
1.3 dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który prócz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt 5) 1.1 - 5) 1.4 SIWZ równocze?nie wyka?e, i? nie zachodz? wzgl?dem niego podstawy do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
A. Ocena spe?nienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5) SIWZ b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, a w szczególno?ci:
A.1 ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ;
A.2 ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 SIWZ nast?pi w oparciu o wykaz dostaw (sporz?dzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w za??czniku 2 do formularza oferty), uzupe?niony o dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte ich wykonanie lub wykonywanie;
A.3 ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ;
A.4 ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.4 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ;
A.5 ocena spe?nienia wymogu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z tocz?cego si? post?powania, wskazanego w pkt 5)2 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty) stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ oraz w oparciu o dokumenty opisane poni?ej w pkt 6)2 SIWZ.
B. Ocena spe?nienia warunków przedmiotowych wskazanych w pkt 3) SIWZ b?dzie dokonywana metod? 0 -1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenia z?o?one przez wykonawc? na formularzu oferty, szczegó?owe opisy funkcjonalne i/lub techniczne (prospekty, foldery, katalogi producenta, itp.) pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury wzgl?dem wymaga? zamawiaj?cego.
C. Wykonawcy niespe?niaj?cy wskazanych w ww. punktach SIWZ warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania (dotyczy nie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu o charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostan? odrzucone (dotyczy nie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu o charakterze przedmiotowym).
Pkt 6) SIWZ: Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków podmiotowych wykonawca musi do??czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty:
1.1 o?wiadczenie wykonawcy o spe?nieniu warunków okre?lonych w art. 22 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich;
1.2 wykaz dostaw potwierdzaj?cy spe?nienie wymogu postawionego przez zamawiaj?cego w pkt 5) 1.2 SIWZ, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e dostawy te zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie;
1.3 wykonawca polegaj?cy na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno?ciach finansowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków, zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów (bior?cych udzia? w realizacji cz??ci zamówienia w charakterze podwykonawców) do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca musi do??czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty:
2.1 o?wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (sk?adane wraz z o?wiadczeniem o którym mowa w pkt 6) 1.1 SIWZ); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich;
2.2 aktualny na dzie? sk?adania ofert odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, dotyczy to ka?dego z nich;
2.3 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego o nie zaleganiu z op?acaniem podatków, lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich;
2.4 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego o nie zaleganiu z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo?eczne, lub o potwierdzeniu uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymania w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich;
2.5 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych wykonawcami oraz wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych wykonawcami w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich;
2.6 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? podmiotów zbiorowych w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich;
W zwi?zku z nowelizacj? art. 24 ust. 1 i 2 na mocy ustawy z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy o kosztach s?dowych w spó?kach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591), która wesz?a w ?ycie z dniem 22.12.2009 r., Zamawiaj?cy zaleca, aby sk?adane wraz z ofert? informacje z Krajowego Rejestru S?dowego wystawione by?y nie wcze?niej ni? w dniu 22.12.2009 r.
2.7 W przypadku wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je?eli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urz?duj?cy cz?onkowie organu zarz?dzaj?cego), maj? miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk?ada w odniesieniu do nich za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz?ce niekaralno?ci tych osób w zakresie okre?lonym w powo?anych przepisach (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert), z tym ?e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si? takich za?wiadcze? - zast?puje je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
2.8 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 6) 2.2 - 6) 2.4 i 6) 2.6 SIWZ zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, odpowiednio, ?e:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert),
- nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert),
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert).
A odpowiednio dla wymaganego tre?ci? SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6) 2.5 sk?ada:
- za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) -,
- przy czym, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich.
2.9 je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów opisanych w pkt 6) 2.8, wykonawca zast?puje je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania;
2.10 dokumenty, o których mowa w pkt 6) 2.7 - 6) 2.9 musz? by? z?o?one w formie orygina?u lub kopii przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. T?umaczenie nie jest wymagane, je?eli Zamawiaj?cy wyrazi? zgod? na sk?adanie ofert w j?zyku obcym (angielskim);
2.11 je?eli wykonawca, wykazuj?c spe?nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te b?d? bra?y udzia? w realizacji cz??ci zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiaj?cy ??da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 2.1 - 6) 2.6 SIWZ z uwzgl?dnieniem zapisów pkt 6) 2.7 - 6) 2.10 SIWZ.
3. Ponadto, do oferty musz? by? do??czone nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia:
3.1 wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?), zawieraj?cymi cz??? o?wiadcze? na potwierdzenie spe?nienia warunków okre?lonych w SIWZ; Fakultatywnie wykonawca mo?e do??czy? tre?? zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy;
3.2 szczegó?owa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy;
3.3 orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika [wymagane w szczególno?ci, gdy ofert? sk?adaj? podmioty wyst?puj?ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz?onków konsorcjum];
3.4 dowód wniesienia wadium w odniesieniu do ca?o?ci przedmiotu zamówienia;
3.5 szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej), pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury wzgl?dem wymaga? zamawiaj?cego. Wykonawca sk?adaj?cy ofert? równowa?n? obowi?zany jest do wykazania równowa?no?ci zgodnie z zapisem pkt. 3) 8 lit. a SIWZ;
3.6 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci przedmiotu zamówienia);
3.7 w przypadku oferowania aparatury obj?tej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawk? podatku od towarów i us?ug VAT inn? ni? 22 %, wykonawca powinien dostarczy? wraz z ofert? odpowiednie dokumenty lub o?wiadczenia potwierdzaj?ce legalno?? takiego rozwi?zania.
4. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 3.3) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Ka?da strona dokumentu z?o?onego w formie kserokopii musi by? potwierdzona za zgodno?? z orygina?em. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wy??cznie wtedy, gdy przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci, co do ich prawdziwo?ci.
A. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców, którzy w okre?lonym terminie nie z?o?? o?wiadcze? lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu, lub którzy nie z?o?yli pe?nomocnictw, albo którzy z?o?yli o?wiadczenia i dokumenty zawieraj?ce b??dy, lub którzy z?o?yli wadliwe pe?nomocnictwa, do ich z?o?enia w wyznaczonym terminie chyba, ?e mimo ich z?o?enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania.
B. Z?o?one na wezwanie zamawiaj?cego o?wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza? spe?nienie przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu oraz spe?nienie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego, nie pó?niej ni? w dniu, w którym up?yn?? termin sk?adania ofert.
C. W przypadku dokumentów potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie dostaw i ich wykazu, wystawionych w walutach obcych (innych ni? PLN) wskazane w nich warto?ci (kwoty) zostan? przeliczone dla potrzeb oceny spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wed?ug ?redniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzie? wystawienia dokumentu.

III.2.2)
Zdolno?? ekonomiczna i finansowa

III.2.3)
Zdolno?? techniczna

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów:
Zgodnie z opisem wskazanym w sekcji III.2.1. niniejszego og?oszenia.

III.2.4)
Zamówienia zastrze?one

Nie

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI

III.3.1)
?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia

Najni?sza cena

IV.2.2)
Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?

CRZP/UJ/236/2010

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów 28.6.2010 - 11:00
Dokumenty odp?atne Nie

IV.3.4)
Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu

28.6.2010 - 11:00

IV.3.5)
Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)
J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu

angielski. polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert)

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert

Data: 28.6.2010 - 11:05

Miejsce

Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, IVp. 31-113 Kraków.


Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?

Nie

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Dzia?anie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08). Przedmiot zamówienia uj?to w poz. 158 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE

Pkt 4) SIWZ Termin realizacji zamówienia: Zamówienie musi zosta? zrealizowane w terminie do 9 tygodni (63 dni), licz?c od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, nie pó?niej jednak ni? do dnia 31.8.2010 r.

VI.4)
PROCEDURY ODWO?AWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze

Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)
Sk?adanie odwo?a?

Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Pkt 17) 1. SIWZ: ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
2.1 Odwo?anie:
2.1.1 Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
2.1.2 Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
2.1.3 Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania.
2.1.4 Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobów okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
2.1.5 Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP.
2.1.6 Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
2.1.7 Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
2.1.8 Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
2.1.9 Odwo?uj?cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17) 1.1.7 SIWZ nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
2.1.10 Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó?n. zm.) o s?dzie polubownym, je?eli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
2.2 Zawiadomienie:
2.2.1. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
2.2.2. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci
2.2.3. Na czynno?? wskazan? w pkt powy?ej nie przys?uguje odwo?anie z zastrze?eniem art. 180 ust 2 ustawy PZP.
2.3 Opozycja:
2.3.1 Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zg?aszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?pi?; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to nie przys?uguje skarga.
2.4 Skarga:
2.4.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
2.4.2 Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si? op?at?.
2.4.3 Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
2.5 Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP.

VI.4.3)
?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?

Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)
DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA:

18.5.2010

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ