Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urz?dze? jako akcesorii uzupe?niaj?cych do uk?adu dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010 (zamówienie uzupe?niaj?ce)
Numer og?oszenia: 181699 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OG?OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451 , strona internetowa www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urz?dze? jako akcesorii uzupe?niaj?cych do uk?adu dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010 (zamówienie uzupe?niaj?ce).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz monta?u dodatkowych elementów i urz?dze? jako akcesorii uzupe?niaj?cych do uk?adu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla zadania inwestycyjnego pod nazw?: Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Przedmiotem post?powania i zamówienia uzupe?niaj?cego jest wi?c dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego po??czenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: a) ZAUTOMATYZOWANIE OPTOMECHANICZNEGO PO??CZENIA TYPU OFFAXIS SPEKTROMETRU RAMANOWSKIEGO LABRAM HR FIRMY HORIBA JOBIN YVON Z MIKROSKOPEM SI? ATOMOWYCH FIRMY PARK SERII XE b) Wykonanie poziomego po??czenia optycznego XE120AFM-spektrometr ramanowski (wyprowadzenie sygna?u laserowego z i wprowadzenie sygna?u ramanowskiego do spektrometru) c) Adaptacja uk?adu AFM Park XE120 zawieraj?ca - sprz??enie optyczne do modu?u AFM - automatyczny uk?ad XYZ do ogniskowania z mo?liwo?ci? przesuni?? do 20mm we wszystkich kierunkach z precyzj? pozycjonowania lepsz? ni? 50nm - dwa obiektywy o du?ej ogniskowej: 50X SLMPL/0.35 i 50X SLMPL/0.50 - uk?ad o?wietlaj?cy Koehlera wraz z cyfrow? kamer? TV - os?ony na uk?ady optyczne - niezb?dn? elektronik? i oprogramowanie - zestaw polaryzacyjny (p?ytka pó?falowa oraz analizator) d) Instalacja nast?pi w Instytucie Fizyki przy ul. Reymonta 4 w Krakowie..

II.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.51.90.00-6.

II.5) Szacunkowa warto?? zamówienia (bez VAT): jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej r?ki

  • 1. Podstawa prawna

    Post?powanie wszcz?te zosta?o na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie? publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej r?ki na wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz monta?u dodatkowych elementów i urz?dze? jako akcesorii uzupe?niaj?cych do uk?adu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla zadania inwestycyjnego pod nazw?: Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Przedmiotem post?powania i zamówienia uzupe?niaj?cego jest wi?c dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego po??czenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: a) ZAUTOMATYZOWANIE OPTOMECHANICZNEGO PO??CZENIA TYPU OFFAXIS SPEKTROMETRU RAMANOWSKIEGO LABRAM HR FIRMY HORIBA JOBIN YVON Z MIKROSKOPEM SI? ATOMOWYCH FIRMY PARK SERII XE b)Wykonanie poziomego po??czenia optycznego XE120AFM-spektrometr ramanowski (wyprowadzenie sygna?u laserowego z i wprowadzenie sygna?u ramanowskiego do spektrometru) c) Adaptacja uk?adu AFM Park XE120 zawieraj?ca - sprz??enie optyczne do modu?u AFM - automatyczny uk?ad XYZ do ogniskowania z mo?liwo?ci? przesuni?? do 20mm we wszystkich kierunkach z precyzj? pozycjonowania lepsz? ni? 50nm - dwa obiektywy o du?ej ogniskowej: 50X SLMPL/0.35 i 50X SLMPL/0.50 - uk?ad o?wietlaj?cy Koehlera wraz z cyfrow? kamer? TV - os?ony na uk?ady optyczne - niezb?dn? elektronik? i oprogramowanie - zestaw polaryzacyjny (p?ytka pó?falowa oraz analizator) Szacunkowa warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, oraz nie przekracza 20% warto?ci zamówienia podstawowego, a ustalona zosta?a w oparciu o posiadan? ofert? wst?pn? wykonawcy, obejmuj?c? ca?y zakres planowanego kontraktu. Osob? upowa?nion? do udzielania dodatkowych informacji zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia jest Pan mgr Piotr Pi?tkowski. Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z pó?n. zm.), zamawiaj?cy ma mo?liwo?? skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej r?ki mimo, i? tryb ten stanowi odst?pstwo od zasady konkurencyjno?ci i mo?e by? stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyra?nie i enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawc?. Dlatego maj?c powy?sze na uwadze postanowiono skorzysta? z uprawnie? przewidzianych w ustawie i zastosowa? tryb udzielenia zamówienia z wolnej reki. Zgodnie bowiem z art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia z wolnej r?ki, w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówie? uzupe?niaj?cych, stanowi?cych nie wi?cej ni? 20 % warto?ci zamówienia podstawowego i polegaj?cych na rozszerzeniu dostawy, je?eli zmiana wykonawcy powodowa?aby konieczno?? nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowa?oby niekompatybilno?? techniczn? lub nieproporcjonalnie du?e trudno?ci techniczne w u?ytkowaniu i dozorze, je?eli zamówienie podstawowe zosta?o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe?niaj?ce by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem post?powania i zamówienia uzupe?niaj?cego jest dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego po??czenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej r?ki zgodnie z powo?an? podstaw? prawn?, umo?liwia terminow? realizacj? zada? w ramach powo?anego Projektu, jak równie? pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasady celowego, efektywnego a przede wszystkim oszcz?dnego wydatkowania ?rodków publicznych. Przedmiot niniejszego post?powania obj?ty trybem zamówienia z wolnej r?ki uwzgl?dniony zosta? w informacji o przewidywanych zamówieniach uzupe?niaj?cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP, zamieszczonej w punkcie 20) siwz w post?powaniu podstawowym, na wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów i urz?dze? dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, o nr sprawy: CRZP/UJ/3/2010. Post?powanie podstawowe by?o prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych, zwan? w dalszej cz??ci SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z pó?n. zm.) i og?oszone w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej pod nr: 2010/S 7-007511. Zamówienie uzupe?niaj?ce by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Bior?c pod uwag? wskazany powy?ej stan faktyczny a w szczególno?ci fakt, i? do dalszego prawid?owego funkcjonowania Zintegrowanego systemu nanoskopowego z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM konieczne jest zamówienie ww. elementów jako akcesoriów uzupe?niaj?cych, w konsekwencji uzna? nale?y, i? zosta?y spe?nione przes?anki z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Dlatego te?, nale?y udzieli? zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej r?ki, jedynemu mo?liwemu w tym przypadku wykonawcy, czyli firmie COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wi?niewski, ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice. Zdaniem wnioskodawcy, zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej r?ki w ?adnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówie? publicznych, w szczególno?ci zasady uczciwej konkurencji i pe?nego dost?pu do zamówienia, gdy? z opisanych wy?ej przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze istnieje wy??cznie jeden wykonawca zamówienia i niemo?liwym jest przeprowadzenie post?powania w jakimkolwiek z konkurencyjnych trybów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ?CY ZAMIERZA UDZIELI? ZAMÓWIENIA

  • COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wi?niewski, ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice, kraj/woj. ?l?skie.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ