Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy przygotowania pod?o?a (usuni?cie ubytków, p?kni?? itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ?cian i sufitów w budynku Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7
Numer og?oszenia: 187161 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy przygotowania pod?o?a (usuni?cie ubytków, p?kni?? itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ?cian i sufitów w budynku Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy przygotowania pod?o?a (usuni?cie ubytków, p?kni?? itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ?cian i sufitów w budynku Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7 2. Prace musz? by? zrealizowane zgodnie ze specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót. 3. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowi?ce za??cznik A, B i C do SIWZ (2 pliki w formacie Word, 1 plik w formacie PDF ). 4. Zamawiaj?cy zaznacza, i? za??czony przedmiar ma wy??cznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstaw? do obliczenia rycza?towej ceny oferty jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 5. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 24 - miesi?czny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru ca?o?ci zamówienia oraz zobowi?za? si? do nieodp?atnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, 6. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisów, czyli do 2 miesi?cy, liczonych od udzielenia zamówienia, nie pó?niej jednak ni? do 15.10.2010r. 7. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy wyliczon? w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej za??czników, w szczególno?ci projektów, STWiOR oraz do?wiadczenia zawodowego. 8. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ i jej za??cznikach, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbie?no?ci opisów materia?ów pomi?dzy projektem a zestawieniem materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia w ofercie Wykonawcy przyjmuje si?, ?e Wykonawca uwzgl?dni? w cenie materia?y, urz?dzenia zgodne z SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materia?ów i sprz?tu w kosztorysie uproszczonym nie stanowi? podstawy do ??dania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si?, ?e Wykonawca zobowi?za? si? wykona? wszystkie roboty wynikaj?ce z STWiOR w rycza?towej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia?ów stanowi? jedynie podstaw? do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 10. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 11. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-7, 45.40.00.00-1, 45.23.32.21-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpó?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 2.000,00 z?. (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych (PLN)). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW. 4. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiaj?cy zwraca wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli jego wniesienia ??dano. 5. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 6. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, któremu zwrócono wadium, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. 7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zwraca si? je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?. 8. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana: 8.1 odmówi? podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; 8.2 nie wniós? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie z?o?y? dokumentów lub o?wiadcze?, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe?nomocnictw, chyba ?e udowodni, ?e wynika to z przyczyn nie le??cych po jego stronie. 9. W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej, kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? winna zosta? do??czona do oferty, a w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, orygina? dowodu wniesienia wadium musi zosta? z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina? mo?e by? z?o?ony w oddzielnej kopercie je?eli Wykonawca b?dzie ??da? jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em musi by? z??czona z ofert?.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu robót i o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj.: zrealizowa? dwie roboty w zakresie robót wyko?czeniowych o warto?ci ??cznej tych dwóch robót nie mniejszej ni? 90 000,00 z?. brutto (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych). Wykonawca musi te? wykaza?, ?e wy?ej wymienion?(e) robot?(y) wykona? zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czy?, z podaniem ich warto?ci, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? ich zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia, przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, i? posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest za??czy? wykaz osób, które b?d? wykonywa? zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczeniem, i? posiadaj? one wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrze?onych dla okre?lonych zawodów czynno?ci, czyli: 1 kierownika budowy posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 3 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest przedstawi? wraz z wykazem osób informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udost?pnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e roboty zosta?y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czone
wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych dla wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia z?o?y? wraz z ofert?. 3. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej oferty wyliczonej w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów oraz przedstawi no?niki cenotwórcze stanowi?ce podstaw? do wykonania kosztorysów szczegó?owych i uproszczonych przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy. 4. Wykonawca musi do oferty do??czy? kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbie?no?ci opisów materia?ów pomi?dzy projektem a zestawieniem materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia w ofercie Wykonawcy przyjmuje si?, ?e Wykonawca uwzgl?dni? w cenie materia?y, urz?dzenia i wyposa?enie zgodne z SIWZ. Ewentualne pomini?cia lub braki w kosztorysie uproszczonym nie stanowi? podstawy do ??dania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si?, ?e Wykonawca zobowi?za? si? wykona? wszystkie roboty wynikaj?ce z STWiOR w rycza?towej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia?ów stanowi? jedynie podstaw? do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 5. Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 6, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a niewyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?wo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integran? cz??ci SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ