Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 


BIURO ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLO?SKIEGO
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 

Kraków, dnia 29.07.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygni?ciu (wyniku) post?powania

 

Szanowni Pa?stwo,

W zwi?zku z zako?czeniem post?powania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pó?n. zm.) w trybie zapytania o cen? na wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru higienicznego i r?czników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/480/2010 uprzejmie informujemy, i? za najkorzystniejsz? zosta?a uznana oferta firmy:
Firma Handlowa „PRIMA" Zdzis?aw Noga, ul. Grzegórzecka 79, 31-599 Kraków
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zosta?a z?o?ona przez Wykonawc? spe?niaj?cego warunki udzia?u w posterowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom okre?lonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca zaoferowa? najni?sz? cen? w post?powaniu, tj. kwot? brutto: 571 570,00z?. Oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena rycza?towa brutto 100%" uzyskuj?c w tym kryterium ??cznie od wszystkich cz?onków komisji 40 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy z?o?yli ofert? w przedmiotowym post?powaniu:
1. Firma Handlowa „ABC" Krzysztof Bobula, Andrzej Bobula S.J. ul. Bo?ego Cia?a 15, 31-059 Kraków - wykonawca zaoferowa? wykonanie zamówienia za kwot? brutto: 851 996,00 z?, za co otrzyma? w kryterium „cena rycza?towa brutto 100%" ??cznie od wszystkich cz?onków komisji 26,84 pkt.
2. MERIDA Sp. z o.o. ul. Wroc?awska 75, 30-011 Kraków - wykonawca zaoferowa? wykonanie zamówienia za kwot? brutto: 778 067,20 z? za co otrzyma? w kryterium „cena rycza?towa brutto 100%" ??cznie od wszystkich cz?onków komisji 29,40 pkt
3. Firma Handlowa SOFT ul. Jerzmanowskiego 32/30 Dzia? Handlowy ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków - wykonawca zaoferowa? wykonanie zamówienia za kwot? brutto: 761 475,20 z? za co otrzyma? w kryterium „cena rycza?towa brutto 100%" ??cznie od wszystkich cz?onków komisji 30,04 pk

Jednocze?nie informujemy, i? w przedmiotowym post?powaniu nie zosta?a odrzucona ?adna oferta, ani te? nie wykluczono ?adnego wykonawcy, st?d te? z uwagi na zaistnienie przes?anek z art. 94 ust. 2 pkt 3) umowy w sprawie zamówienia publicznego mog? zosta? zawarte z dniem 29.07.2010 r, tj przed up?ywem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy.
Zamawiaj?cy informuje. ?e od powy?szego rozstrzygni?cia nie przys?uguje odwo?anie. Szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale VI ustawy PZP art. 179 - 198g.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer tel/faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 b?d? e-mailem na adres: bzp@ uj.edu.pl W razie braku wyra?nego potwierdzenia z Pa?stwa strony w post?powaniu dowodowym zamawiaj?cy przed?o?y dowód nadania faksu lub pisma przes?anego poczt? elektroniczn?.

z powa?aniem
Urszula Wilgocka

Otrzymuj?:
1. Firma Handlowa „PRIMA" Zdzis?aw Noga, ul. Grzegórzecka 79, 321-559 Kraków
2. Firma Handlowa „ABC" Krzysztof Bobula, Andrzej Bobula S.J. ul. Bo?ego Cia?a 15, 31-059 Kraków
3. Firma Handlowa SOFT ul. Jerzmanowskiego 32/30 Dzia? Handlowy ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków
4. MERIDA Sp. z o.o. ul. Wroc?awska 75, 30-011 Kraków
5. Strona internetowa i tablica og?osze? UJ;
6. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ