Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-monta?owych wraz z dostaw? i monta?em niezb?dnych urz?dze? zwi?zanych z adaptacj? pomieszcze? zwierz?tarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycz?ca projektu wspó?finansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010
Numer og?oszenia: 254435 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-monta?owych wraz z dostaw? i monta?em niezb?dnych urz?dze? zwi?zanych z adaptacj? pomieszcze? zwierz?tarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycz?ca projektu wspó?finansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-monta?owych wraz z dostaw? i monta?em niezb?dnych urz?dze?, zwi?zanych z adaptacj? pomieszcze? dla potrzeb zwierz?tarni Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, planowanych do realizacji w budynku WBBiB UJ po?o?onym przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Zamówienie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Prace musz? by? zrealizowane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót, wytycznymi dla zaplecza budowy, oraz list? dostaw le??cych po stronie Wykonawcy, stanowi?cymi za??cznik A do SIWZ. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz lista dostaw le??cych po stronie Wykonawcy, dokumenty skompensowane w formacie zip i stanowi?ce za??cznik A do SIWZ, b?d?cy jej integraln? cz??ci?. 3. Zamawiaj?cy zaznacza, i? za??czony przedmiar ma wy??cznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstaw? do obliczenia rycza?towej ceny oferty jest projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, lista dostaw le??cych po stronie Wykonawcy, oraz wytyczne dla zaplecza budowy. 4. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 36 miesi?czny okres gwarancji na ca?o?? zamówienia, liczony od daty odbioru ca?o?ci zamówienia, oraz zobowi?za? si? do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym równie? serwisowania i dokonywania przegl?dów okresowych zamontowanych urz?dze? i elementów wyposa?enia zgodnie z zaleceniami b?d? wymaganiami ich producentów, na koszt w?asny. 5. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisów, czyli do 6 miesi?cy, liczonych od udzielenia zamówienia. 6. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy wyliczon? w oparciu o kosztorysy uproszczone, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej za??czników, w szczególno?ci projektów, STWiOR oraz do?wiadczenia zawodowego. 7. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ i jej za??cznikach, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i katalogi producentów, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych robót i urz?dze? z wymaganiami SIWZ i jej za??czników. 8. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 9. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 10. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 30.000 z?. (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych PLN). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu robót i o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj. zrealizowa? trzy roboty budowlano-monta?owe polegaj?ce na budowie lub adaptacji pomieszcze? laboratoriów lub obiektów medycznych zawieraj?cych sale operacyjne o ich ??cznej kubaturze nie mniejszej ni? 3.000m3 i o warto?ci ??cznej tych trzech robót nie mniejszej ni? 4.000.000,00 z?. brutto. Przy czym co najmniej jedna z wykazanych robót referencyjnych musi dotyczy? obiektu budowlanego posiadaj?cego laboratorium lub obiektu medycznego zawieraj?cego sale operacyjne odpowiadaj?ce stopniowi bezpiecze?stwa biologicznego zakwalifikowanego przynajmniej do klasy 2 lub 3, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w ?rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara?onych na te czynniki (Dz. U. z dnia 11 maja 2005r. paragraf 12), i nale?e? w rozumieniu: Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z pó?n. zm.) do klasy: 1263 lub 1264; tj. klasy: Budynki Szkó? i Instytucji Badawczych lub Budynki Szpitali i zak?adów opieki zdrowotnej. Wykonawca musi te? wykaza?, ?e wy?ej wymienione roboty wykona? zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czy?, z podaniem ich warto?ci, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz fakultatywnie nazwy, adresu i telefonu odbiorców lub u?ytkowników. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, i? posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest za??czy? wykaz osób, które b?d? wykonywa? zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczeniem, i? posiadaj? one wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrze?onych dla okre?lonych zawodów i czynno?ci, czyli: 4.1 kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie wy?sze oraz co najmniej pi?cioletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub adaptacj? pomieszcze? laboratoriów biologicznych lub medycznych o ich ??cznej kubaturze nie mniejszej ni? 3.000 m3, w tym jednego laboratorium lub obiektu medycznego zawieraj?cego sale operacyjne o stopniu bezpiecze?stwa biologicznego zakwalifikowanego co najmniej do klasy 2 lub 3 (zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w ?rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara?onych na te czynniki, Dz. U. z dnia 11 maja 2005r. paragraf 12), w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, 4.2 kierownika robót posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub adaptacj? pomieszcze? laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawieraj?ce sale operacyjne w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, 4.3 kierownika robót posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub adaptacj? pomieszcze? laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawieraj?ce sale operacyjne w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, 4.4 kierownika robót posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub adaptacj? pomieszcze? laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawieraj?cego sale operacyjne w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 3 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest przedstawi? wraz z wykazem osób informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udost?pnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, i?: 5.1 posiadanie ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 500.000 z?. (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych), 5.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie mo?e by? mniejsza ni? 1.500.000 z?. (s?ownie: jeden milion pi??set tysi?cy z?otych). Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzaj?ce wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? oraz op?acone ubezpieczenie i o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??czniki nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e roboty zosta?y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czone
wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych dla wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami
o?wiadczenie, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?
informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
op?acon? polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powo?uj?cy si? przy wykazywaniu spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu na zdolno?? finansow? innych podmiotów, przedk?ada informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, dotycz?c? podmiotu, z którego zdolno?ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych przez ten podmiot ?rodków finansowych lub jego zdolno?? kredytow?, wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
wykonawca powo?uj?cy si? przy wykazywaniu spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu na potencja? innych podmiotów, które b?d? bra?y udzia? w realizacji cz??ci zamówienia, przedk?ada tak?e dokumenty dotycz?ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre?lonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
III.4.3.2) za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert - albo o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego za?wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia z?o?y? wraz z ofert?. 2. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej oferty wyliczonej w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów i urz?dze? przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 3. Wykonawca musi do oferty do??czy? kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i katalogi producentów, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych robót i urz?dze? z wymaganiami SIWZ i jej za??czników odpowiednio dla wykazu wynikaj?cego z tabeli stanowi?cej za??cznik nr 7 do formularza oferty. 4. Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 7, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?owo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 01.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 1 pa?dziernika 2010r. do godziny 10:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Dzia?anie 2.1. Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym..

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ