Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wyłonienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń związanych z adaptacją pomieszczeń zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010
Numer ogłoszenia: 254435 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński , ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń związanych z adaptacją pomieszczeń zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń, związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, planowanych do realizacji w budynku WBBiB UJ położonym przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Zamówienie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi dla zaplecza budowy, oraz listą dostaw leżących po stronie Wykonawcy, stanowiącymi załącznik A do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz lista dostaw leżących po stronie Wykonawcy, dokumenty skompensowane w formacie zip i stanowiące załącznik A do SIWZ, będący jej integralną częścią. 3. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, lista dostaw leżących po stronie Wykonawcy, oraz wytyczne dla zaplecza budowy. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na całość zamówienia, liczony od daty odbioru całości zamówienia, oraz zobowiązać się do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym również serwisowania i dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, na koszt własny. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 6 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia. 6. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności projektów, STWiOR oraz doświadczenia zawodowego. 7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i katalogi producentów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych robót i urządzeń z wymaganiami SIWZ i jej załączników. 8. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 9. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował trzy roboty budowlano-montażowe polegające na budowie lub adaptacji pomieszczeń laboratoriów lub obiektów medycznych zawierających sale operacyjne o ich łącznej kubaturze nie mniejszej niż 3.000m3 i o wartości łącznej tych trzech robót nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. brutto. Przy czym co najmniej jedna z wykazanych robót referencyjnych musi dotyczyć obiektu budowlanego posiadającego laboratorium lub obiektu medycznego zawierającego sale operacyjne odpowiadające stopniowi bezpieczeństwa biologicznego zakwalifikowanego przynajmniej do klasy 2 lub 3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z dnia 11 maja 2005r. paragraf 12), i należeć w rozumieniu: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) do klasy: 1263 lub 1264; tj. klasy: Budynki Szkół i Instytucji Badawczych lub Budynki Szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienione roboty wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz fakultatywnie nazwy, adresu i telefonu odbiorców lub użytkowników. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, czyli: 4.1 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także posiadającego wykształcenie wyższe oraz co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub adaptację pomieszczeń laboratoriów biologicznych lub medycznych o ich łącznej kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3, w tym jednego laboratorium lub obiektu medycznego zawierającego sale operacyjne o stopniu bezpieczeństwa biologicznego zakwalifikowanego co najmniej do klasy 2 lub 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. z dnia 11 maja 2005r. paragraf 12), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.2 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub adaptację pomieszczeń laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawierające sale operacyjne w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.3 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub adaptację pomieszczeń laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawierające sale operacyjne w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.4 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, a także posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub adaptację pomieszczeń laboratoriów biologicznych lub obiektu medycznego zawierającego sale operacyjne w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 5.1 posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), 5.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz opłacone ubezpieczenie i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia złożyć wraz z ofertą. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów i urządzeń przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy. 3. Wykonawca musi do oferty dołączyć kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i katalogi producentów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych robót i urządzeń z wymaganiami SIWZ i jej załączników odpowiednio dla wykazu wynikającego z tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do formularza oferty. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 1 października 2010r. do godziny 10:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ