Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie wykonania bada? laboratoryjnych metod? wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010
Numer og?oszenia: 288087 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

* Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie wykonania bada? laboratoryjnych metod? wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie wykonania bada? laboratoryjnych metod? wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów realizowanego przez Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 71.90.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje si?

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie, dlatego te? musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje, co najmniej jedno zamówienie na wykonanie us?ugi polegaj?cej na badaniu katalizatorów heterogenicznych. Wykonawca musi udokumentowa?, ?e wy?ej wymienion? us?ug? wykona? nale?ycie lub wykonywana jest nale?ycie za??czaj?c dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yt? realizacj?, a w wykazie stanowi?cym za?. Nr 5 do SIWZ poda? warto??, przedmiot (zakres, rodzaj), dat?(y) wykonania i odbiorc?(ów). Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz us?ug oraz o?wiadczenie, którego wzór stanowi? za??czniki nr 1 i nr 5 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym do wykonania zamówienia, Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenia do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenia do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
o wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw lub us?ug w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE DOSTAWY , US?UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, us?ugi lub roboty budowlane odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom nale?y przed?o?y?:

* opis urz?dze? technicznych, instrukcj? obs?ugi oraz ?rodków stosowanych przez wykonawc? dostaw lub us?ug oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jako?ci realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Zamawiaj?cy przewiduje zmian? postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegaj?ce na dopuszczeniu zmiany ceny zamówienia brutto (ceny oferty) w przypadku urz?dowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. Innowacyjny katalizator do bezpo?redniego rozk?adu NO na bazie tlenkowych br?zów wspó?finansowane jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2..

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ