Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

05/11/2010    S215    Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na us?ugi - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Us?ugi szkolnictwa ?redniego

2010/S 215-330259

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Us?ugi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego
Do wiadomo?ci: Piotr Molczyk
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: mailto:bzp@uj.edu.pl?subject=TED
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej http://www.uj.edu.pl/

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c? Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych i rozszerzaj?cych z matematyki dla uczniów w szko?ach ponadgimnazjalnych na terenie województwa ma?opolskiego w ramach projektu M?odzie?owe Uniwersytety Matematyczne.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug Us?ugi
Kategoria us?ug: nr 24
G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug Województwo ma?opolskie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Og?oszenie dotyczy Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych i rozszerzaj?cych z matematyki dla uczniów w szko?ach ponadgimnazjalnych na terenie województwa ma?opolskiego.
II.1.6)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

80200000

II.1.7)Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA) Nie
II.1.8)Podzia? na cz??ci Tak
oferty nale?y sk?ada? w odniesieniu do jednej lub wi?cej cz??ci
II.1.9)Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych Nie
II.2)WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1)Ca?kowita wielko?? lub zakres Bez VAT 1 998 720,00 PLN
II.2.2)Opcje Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpocz?cie 1.12.2010. Zako?czenie 30.6.2013

INFORMACJE NA TEMAT CZ??CI

CZ??? NR 1 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 2 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 3 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych matematyki w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii Sko?odowskiej- Curie w Andrychowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych matematyki w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii Sko?odowskiej-Curie w Andrychowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 4 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Powiatowy Zespó? nr 11 Szkó? Ogólnokszta?c?cych w K?tach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Powiatowy Zespó? nr 11 Szkó? Ogólnokszta?c?cych w K?tach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 5 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Powiatowym Zespole nr 1 Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Stanis?awa Konarskiego w O?wi?cimiu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Powiatowym Zespole nr 1 Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Stanis?awa Konarskiego w O?wi?cimiu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 6 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Tadeusza Ko?ciuszki w My?lenicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Tadeusza Ko?ciuszki w My?lenicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 7 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Suchej Beskidzkiej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Suchej Beskidzkiej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 8 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Brodzi?skiego w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Brodzi?skiego w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 9 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Skawinie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Skawinie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 10 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks.prof. Józefa Tischnera w Wadowicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks.prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 11 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Bochni 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Bochni.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 12 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 13 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. W?adys?awa Orkana w Limanowej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. W?adys?awa Orkana w Limanowej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 14 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 15 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zesple Szkó? nr 1 im. I. ?ukasiewicza - II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Gorlicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zesple Szkó? nr 1 im. I. ?ukasiewicza - II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Gorlicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 16 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Publicznym Technikum w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Publicznym Technikum w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 17 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Zawodowych Towarzystwa Salezja?skiego w O?wi?cimiu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Zawodowych Towarzystwa Salezja?skiego w O?wi?cimiu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 18 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. J. Korczaka w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. J. Korczaka w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 19 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomicznych im. Jana Paw?a II w Gorlicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomicznych im. Jana Paw?a II w Gorlicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 20 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 21 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 22 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. M. Kromera w Gorlicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? rozszerzaj?cych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. M. Kromera w Gorlicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 23 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Wysowej - Zdrój 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Wysowej - Zdrój.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 24 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Krzysztofa Kamila Baczy?skiego w Chrzanowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Krzysztofa Kamila Baczy?skiego w Chrzanowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 25 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Legionów Józefa Pi?sudskiego w Limanowej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Legionów Józefa Pi?sudskiego w Limanowej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 26 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w III Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 27 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 28 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó? Zawodowych i Ogólnokszta?c?cych w Che?mku 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowym Zespole nr 8 Szkó? Zawodowych i Ogólnokszta?c?cych w Che?mku.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 29 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 30 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks.prof. Józefa Tischnera w Wadowicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks.prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 31 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 32 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowy Zespole nr 1 Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Stanis?awa Konarskiego w O?wi?cimiu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowy Zespole nr 1 Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Stanis?awa Konarskiego w O?wi?cimiu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 33 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 1 w Mszanie Dolnej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 1 w Mszanie Dolnej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 34 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w XVI Liceum Ogólnokszta?c?ce im. K.K. Baczy?skiego Kraków 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w XVI Liceum Ogólnokszta?c?ce im. K.K. Baczy?skiego Kraków.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 35 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowy Zespole nr 11 Szkó? Ogólnokszta?c?cych w K?tach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Powiatowy Zespole nr 11 Szkó? Ogólnokszta?c?cych w K?tach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 36 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Suchej Beskidzkiej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Suchej Beskidzkiej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 37 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Skawinie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Skawinie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 38 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Andrychowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Andrychowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 39 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Bochni 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Bochni.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 40 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 41 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w My?lenicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w My?lenicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 42 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Brodzi?skiego w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Brodzi?skiego w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 43 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? im. Jana Paw?a II w ?apanowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? im. Jana Paw?a II w ?apanowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 44 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym Targu.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 45 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1w Brzesku 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1w Brzesku.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 46 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomicznych im. Jana Paw?a II w Gorlicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? Ekonomicznych im. Jana Paw?a II w Gorlicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 47 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w XXXVI Liceum Ogólnokszta?c?cym w Krakowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w XXXVI Liceum Ogólnokszta?c?cym w Krakowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 48 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? w Dobczycach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? w Dobczycach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 49 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w IV Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Limanowej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w IV Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Limanowej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 50 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Publicznym Technikum w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks prof. Józefa Tischnera w Bochni 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Publicznym Technikum w Zespole Szkó? nr 3 im. Ks prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 51 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 1 im. I. ?ukasiewicza - II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Gorlicach 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkó? nr 1 im. I. ?ukasiewicza - II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Gorlicach.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 52 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. J. Korczaka w Tarnowie 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w V Liceum Ogólnokszta?c?cym im. J. Korczaka w Tarnowie.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA CZ??? NR 53 NAZWA Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. W?adys?awa Orkana w Limanowej 1)KRÓTKI OPIS Przeprowadzenie zaj?? wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. W?adys?awa Orkana w Limanowej.
2)WSPÓLNY S?OWNIK ZAMÓWIE? (CPV)

80200000

3)WIELKO?? LUB ZAKRES 4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZ?CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA 5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZ??CI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje III.1.2)G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych III.1.3)Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia III.2)WARUNKI UDZIA?U III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek jest spe?niony gdy:
1. Wykonawca o?wiadczy, ?e posiada wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na prawid?ow? realizacj? zamówienia.
2. Wykonawca, wyka?e, ?e posiada co najmniej roczne do?wiadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w prowadzeniu zaj?? z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej ko?cz?cej si? egzaminem maturalnym (rozumiane jako praca na co najmniej ½ etatu) oraz wyka?e, ?e us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie (pozytywna ocena dorobku zawodowego w pracy w szkole, referencje).
III.2.2)Zdolno?? ekonomiczna i finansowa Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek jest spe?niony gdy:
1. Wykonawca o?wiadczy, ?e znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umo?liwiaj?cej wykonanie zamówienia.
III.2.3)Zdolno?? techniczna Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów:
Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek jest spe?niony gdy:
1. Wykonawca o?wiadczy, ?e dysponuje odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca wyka?e, ?e posiada co najmniej tytu? magistra oraz uprawnienia do nauczania w szko?ach ponadgimnazjalnych.
III.2.4)Zamówienia zastrze?one Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI III.3.1)?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ