Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

17/11/2010 S223 Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Kraków: Spektrometry

2010/S 223-341458

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
Do wiadomo?ci: Wojciech Kochan
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej www.uj.edu.pl

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i monta?u spektrometru do pomiarów optycznej aktywno?ci ramanowskiej z wyposa?eniem i oprogramowaniem, dotycz?ca projektu JCET, wspó?finansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzy?skiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2010.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug
Dostawy
Kupno
G?ówne miejsce realizacji dostawy POLSKA, Ma?opolska, Kraków, ul. Bobrzy?skiego 14.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Og?oszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz monta?u spektrometru do pomiarów optycznej aktywno?ci ramanowskiej z wyposa?eniem i oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu. Zamówienie dotyczy projektu Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics pn. ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Jagiello?skiego Centrum Rozwoju Leków, zlokalizowanego przy ul.Bobrzy?skiego 14 w Krakowie.
1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
1.1.1 Zakup i dostaw? oraz monta? spektrometru do pomiarów optycznej aktywno?ci ramanowskiej umo?liwiaj?cy dokonywanie pomiarów ramanowskiej aktywno?ci optycznej w konfiguracji 1800 wraz z niezb?dnym wyposa?eniem, w szczególno?ci laserem, detektorem CCD, zestawami komputerowymi, monitorami LCD, oprogramowaniem, kuwetami do pomiarów widm i sto?em niezb?dnym dla instalacji urz?dze? i elementów.
2. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie, czyli do 6 miesi?cy liczonych od udzielenia zamówienia.
3. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów).
4. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 24 miesi?czny wymagany okres gwarancyjny obejmuj?cy ca?o?? przedmiotu zamówienia, liczony od daty odbioru ca?o?ci zamówienia, wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania realizowan? przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta, przy czym Wykonawca powinien zapewni? po up?ywie okresu gwarancji dost?pno?? autoryzowanego serwisu i cz??ci zamiennych przez minimum 36 miesi?cy oraz zapewni? w cenie oferty obligatoryjny przegl?d gwarancyjny wraz z ustawieniami systemu przynajmniej raz rocznie w ci?gu 5 lat od instalacji.
5. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia).
7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.
8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ.

II.1.6)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)
38433000, 38500000, 30213300, 30231300, 48461000, 48624000

II.1.7)Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)
Tak

II.1.8)Podzia? na cz??ci
Nie

II.1.9)Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych
Nie

II.2)WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Ca?kowita wielko?? lub zakres
Szacunkowa warto?? zamówienia wynosi oko?o 750 000,00 PLN.

II.2.2)Opcje
Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesi?cach: 6 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 15 000,00 PLN (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych PLN).
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
2.1 pieni?dzu;
2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm).
3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.1.2)G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych
1. Cen? rycza?tow? oferty nale?y poda? w z?otych polskich (PLN) i wyliczy? na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio dla ca?o?ci zamówienia, uwzgl?dniaj?c do?wiadczenie i wiedz? zawodow? wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia (pakowanie, transport, ubezpieczenie), koszty gwarancyjne, podatki, c?a, oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzieli?.
2. Sumaryczna cena rycza?towa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiada? cenie podanej przez wykonawc? w formularzu oferty odpowiednio dla ca?o?ci zamówienia.
3. Obliczaj?c cen? rycza?tow? oferty, nale?y poda? warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne netto, wskaza? wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT lub jego warto?? wyra?on? w procentach, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych urz?dze? (elementów) zamówienia, w tym nale?y oddzielnie wyliczy? i wykaza? warto?? zestawów komputerowych oraz monitorów i oprogramowania, przy czym wykonawcy maj?cy siedzib? poza granicami Polski mog? poda? wy??cznie warto?ci netto bez podatku VAT.
4. Zamawiaj?cy dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert wykonawców maj?cych siedzib? poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i us?ug VAT, który ma obowi?zek zap?aci? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
5. Nie przewiduje si? ?adnych przedp?at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a p?atno?? nast?pi zgodnie z zapisem umowy i ofert? wykonawcy, w terminie do 30 dni od odebrania zamówienia i podpisania protoko?u odbioru ko?cowego oraz dor?czenia faktury odpowiednio dla poszczególnych elementów ca?o?ci zamówienia.
6. Zamawiaj?cy informuje, i? wyst?pi o potwierdzenie ?e jest placówk? o?wiatow? i przys?uguje mu zerowa stawka podstawku VAT na elementy przedmiotu zamówienia, tj. zestawy komputerowe oraz monitory i oprogramowanie, niemniej do obliczenia ceny oferty nale?y wskaza? i doliczy? obowi?zuj?ce podatki.

III.1.3)Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)WARUNKI UDZIA?U
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 5) Warunki udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków.
1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu dostaw i o?wiadczenia uprzednich odbiorców o ich nale?ytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie), licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj. zrealizowa? jedno zamówienie polegaj?ce na dostawie spektrometru do pomiarów optycznej aktywno?ci ramanowskiej z wyposa?eniem, przy czym ??czna warto?? dostarczonego sprz?tu nie mo?e by? mniejsza ni? 700 000,00 PLN brutto. Wykonawca musi udokumentowa?, ?e wy?ej wymienion? dostaw? wykona? nale?ycie za??czaj?c dokumenty potwierdzaj?ce jej nale?yt? realizacj?, a wykazie poda? jej warto??, przedmiot (zakres, rodzaj), dat?(y) wykonania i odbiorc?(ów).
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).
3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
6) Wykaz o?wiadcze? lub dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania.
1. W celu wykazania spe?niania przez Wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?:
1.1 o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy PZP,
1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawc? dostaw wraz z o?wiadczeniem i dokumentami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?:
2.1 o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny na dzie? sk?adania ofert odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich - przy czym wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych,
2.3 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie od w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego o nie zaleganiu z op?acaniem podatków lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymania w ca?o?ci wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka osób fizycznych lub podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.4 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego o nie zaleganiu z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymania w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka osób fizycznych lub podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.5 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych Wykonawcami lub wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych Wykonawcami, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP; gdy ofert? sk?ada kilka osób fizycznych lub podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.6 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? podmiotów zbiorowych, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
3. W przypadku, gdy u Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Polski wyst?puj? osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, maj?ce miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, Wykonawca sk?ada w odniesieniu do nich za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz?ce niekaralno?ci tych osób w zakresie okre?lonym w powo?anych przepisach (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert), z tym ?e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si? takich za?wiadcze? zast?puje je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6)2. ppkt. 2.2., 2.3, 2.4 i 2.6 SIWZ, zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio ?e:
4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
- odpowiednio dla pkt. 6)2. ppkt 2.5 SIWZ sk?ada:
4.4 za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
Przy czym, gdy ofert? sk?ada kilka osób fizycznych lub podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich.
5. Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów opisanych powy?ej w pkt 6)4. ppkt. 4.1-4.4 SIWZ, Wykonawca mo?e je zast?pi? dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6)4. i 6)5. SIWZ musz? by? z?o?one w postaci orygina?u lub kopii, przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez Wykonawc? za zgodno?? z orygina?em.
7. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udost?pniaj?cych Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotycz?cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny by? po?wiadczane za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? lub te podmioty. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci).

III.2.2)Zdolno?? ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolno?? techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrze?one
Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
III.3.1)?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najni?sza cena

IV.2.2)Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?
CRZP/UJ/699/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów 27.12.2010 - 12:00
Dokumenty odp?atne Nie

IV.3.4)Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
27.12.2010 - 12:00

IV.3.5)Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty sk?adania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.12.2010 - 12:05

Miejsce

Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, IV p., 31-113 Kraków, POLSKA.


Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?
Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako Projekt pn. "?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym" jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, dzia?anie 1.1.2) "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Wasz? przysz?o??".

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWO?AWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia.
1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. W post?powaniu o warto?ci mniejszej ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne" odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci dotycz?cych: a) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?; b) opisu sposobu oceny spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu; c) wykluczenia odwo?uj?cego si? Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwo?uj?cego si? Wykonawcy.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie.
6. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania.
8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobów okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
9. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej:
9.1 w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne",
9.2 w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne".
10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie:
10.1 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne",
10.2 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne".
11. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 9 i 10 wnosi si?:
11.1 w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne" - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia,
11.2 w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne" - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
12. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi? Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie:
12.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,
12.2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy:
12.2.1 nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, albo
12.2.2 opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki,
12.3 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy:
12.3.1 nie zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o udzieleniu zamówienia, albo
12.3.2 zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.
13. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb? orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwo?ania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu og?oszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze.
16. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
17. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
18. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
19. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
20. Zamawiaj?cy, nie pó?niej ni? na 7 dni przed up?ywem wa?no?ci wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przed?u?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwo?anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si? jedynie do Wykonawcy, którego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?.
21. Odwo?uj?cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 17 nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
22. Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296, z pó?n. zm.) o s?dzie polubownym, je?eli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
24. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si? op?at?.
25. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
26. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

VI.4.3)?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA:
13.11.2010

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ