Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, ul.Go??bia 24
Numer og?oszenia: 326067 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, ul.Go??bia 24.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, ul.Go??bia 24.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.65.16.00-9, 32.41.31.00-2, 32.42.00.00-3, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.70.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
III.4.3.2) za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert - albo o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego za?wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6) 2.2 SIWZ sk?ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert 2 Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Dokumenty musz? by? z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym wykonawca sk?ada wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?u lub notarialnie po?wiadczonych kopii dokumentu, gdy z?o?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawid?owo?ci. 3. Ponadto, do oferty musz? by? do??czone nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia: 3.1 wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków okre?lonych w SIWZ; fakultatywnie wykonawca mo?e do??czy? tre?? zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; 3.2 Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zmówie? Publicznych UJ, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zmówie? Publicznych UJ, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.65.16.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

 

CZ??? Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 32.41.31.00-2, 32.42.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

 

CZ??? Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie..

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.70.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

 

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ