Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy materia?ów niezb?dnych dla wykonania o?wietlenia zewn?trznego typu LED, wspó?finansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010
Numer og?oszenia: 334155 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy materia?ów niezb?dnych dla wykonania o?wietlenia zewn?trznego typu LED, wspó?finansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materia?ów niezb?dnych dla wykonania o?wietlenia zewn?trznego typu LED dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul.Gronostajowej 9. Zamówienie jako Projekt pn. Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powsta?ej ze ?róde? odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiello?skiego - etap I, jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony ?rodowiska, Dzia?anie 7.2 Poprawa jako?ci powietrza i zwi?kszenie wykorzystania odnawialnych ?róde? energii. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1.1.1 Zakup i dostaw? 8 sztuk pojedynczych s?upów o?wietleniowych, 3 sztuk potrójnych s?upów o?wietleniowych, 11 sztuk prefabrykowanych fundamentów betonowych, 17 sztuk ulicznych opraw LED, 11 sztuk s?upków o?wietleniowych o wysoko?ci do 750 mm, 22 sztuki na?wietlaczy LED (markerów ?wietlnych), 21 sztuk na?wietlaczy liniowych LED o d?ugo?ci 2 m, 7 sztuki na?wietlaczy liniowych LED o d?ugo?ci 1,2 m. 2. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 42 dni liczonych od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 24 miesi?czny wymagany okres gwarancyjny obejmuj?cy ca?o?? przedmiotu zamówienia i co najmniej 60 miesi?czny wymagany okres gwarancji na warstwy cynkownicze oraz pow?oki lakiernicze naniesione metod? proszkow? s?upów oraz trwa?o?? u?ytkow? o?wietlenia w technologii LED na co najmniej 60 000 godzin, licz?c od daty oddania do eksploatacji - tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia, jednak nie pó?niej ni? od dnia 30 kwietnia 2011r., wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania realizowan? przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta. 5. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 31.50.00.00-1, 31.52.00.00-7, 31.52.72.00-8, 31.52.72.10-1, 31.52.72.60-6, 31.52.72.70-9, 31.53.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 5.000,00 z?. PLN (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych PLN). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu dostaw i o?wiadczenia uprzednich odbiorców o ich nale?ytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie), licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj. zrealizowa? dwa zamówienia polegaj?ce na dostawie materia?ów o?wietlenia zewn?trznego typu LED z wyposa?eniem, przy czym ??czna warto?? dostarczonego elementów nie mo?e by? mniejsza ni? 200.000,00 z?otych (PLN) brutto. Wykonawca musi udokumentowa?, ?e wy?ej wymienione dostawy wykona? nale?ycie za??czaj?c dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yt? realizacj?, a wykazie poda? ich warto??, przedmiot (zakres, rodzaj), dat?(y) wykonania i odbiorc?(ów). Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udzia? przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a tak?e do??czy? odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw lub us?ug w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia z?o?y? wraz z ofert?. 2. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej wyliczonej w oparciu o indywidualn? kalkulacj? Wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do ca?o?ci zamówienia. 3. Wykonawca musi do oferty do??czy? szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji, itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 5, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?owo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p..

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 9 grudnia 2010r. do godziny 10:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powsta?ej ze ?róde? odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiello?skiego - etap I jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony ?rodowiska Dzia?anie 7.2 Poprawa jako?ci powietrza i zwi?kszenie wykorzystania odnawialnych ?róde? energii.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ