Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Dostawa notebooka dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
Numer og?oszenia: 72417 - 2008; data zamieszczenia: 09.04.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

  • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa notebooka dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Notebook

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.31.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak te? nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego, okre?lonymi w SIWZ oraz zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. 3. Ca?o?? sprz?tu obj?tego niniejszym zamówieniem musi spe?nia? wymogi normy CE. 4. Wykonawca musi przedstawi? cen? oferty w oparciu o za??cznik A do SIWZ dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ i do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 5. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, jak i podpisa? wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 6. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie o?wiadczenia oraz za??czniki wymagane SIWZ. A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty, o?wiadczenia i inne materia?y do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nieniu warunków okre?lonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich; 2. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, dotyczy to ka?dego z nich; 3. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, tj.: 3.1. wykonawców dzia?aj?cych w formie Spó?ki Cywilnej, je?eli z dokumentów do??czonych do oferty np. umowy spó?ki (czy jej kopii po?wiadczonej odpowiednio za zgodno?? z orygina?em) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, b?d? wynika inny sposób reprezentacji; 3.2. wykonawców wyst?puj?cych wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4. Cen? oferty wyliczon? dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia w oparciu o indywidualn? kalkulacj? wykonawcy, tj. wype?niony za??cznik A do SIWZ, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ oraz jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 5. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami, zawieraj?cymi o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?). 6. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 1.) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Ka?da strona dokumentu z?o?onego w formie kserokopii musi by? potwierdzona za zgodno?? z orygina?em. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci). 7. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców, którzy w okre?lonym terminie nie z?o?? o?wiadcze? lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzaj?cych spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu lub, którzy z?o?yli dokumenty zawieraj?ce b??dy, do ich uzupe?nienia w wyznaczonym terminie chyba, ?e mimo uzupe?nienia konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania. Nie do??czenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z tocz?cego si? post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl

Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego. ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 17.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego. ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ