Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: ?wiadczenie us?ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011
Numer og?oszenia: 268523 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

 

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: ?wiadczenie us?ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie ?wiadczenia us?ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie (z wy??czeniem Collegium Medicum). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia: ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego krajowych i zagranicznych us?ug kurierskich b?dzie polega? na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor?czaniu w gwarantowanym terminie przesy?ek kurierskich na terenie kraju i poza jego granicami. Us?ugi kurierskie realizowane b?d? sukcesywnie w systemie od drzwi do drzwi, po otrzymaniu od Zamawiaj?cego zlecenia telefonicznego lub drog? elektroniczn?. Zlecenie us?ugi przez Zamawiaj?cego nast?puje do godziny 15.30 ka?dego dnia roboczego. Przesy?ki kurierskie to koperty i paczki zawieraj?ce dokumenty, materia?y i sprz?t zwi?zany z dzia?alno?ci? Zamawiaj?cego oraz z realizowanymi przez niego zadaniami. Przesy?ki w trakcie przewozu powinny by? traktowane z nale?yta staranno?ci?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wys?ania przesy?ki na koszt adresata. Wykonawca zobowi?zany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty i wspó?prac? z Zamawiaj?cym, która b?dzie koordynowa?a prac? kurierów i b?dzie dost?pna pod wskazanym numerem telefonu. Warunki realizacji zamówienia zawarte zosta?y równie? w punkcie 3) siwz oraz we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 64.12.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?li przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania, tj. wpis do rejestru operatorów pocztowych i/ lub aktualn? koncesj?, zezwolenie, licencj?, na wykonywanie dzia?alno?ci pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek w obrocie krajowym i zagranicznym.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

posiadania wiedzy i do?wiadczenia, - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

posiadania wiedzy i do?wiadczenia, - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

posiadania wiedzy i do?wiadczenia, - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

posiadania wiedzy i do?wiadczenia, - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

koncesj?, zezwolenie lub licencj?
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE DOSTAWY , US?UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, us?ugi lub roboty budowlane odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom nale?y przed?o?y?:

inne dokumenty

Indywidualna kalkulacja ceny oferty wraz ze szczegó?owym opisem technicznym przedmiotu zamówienia, cennik us?ug.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowi?zanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub wyst?powania podczas realizacji zamówienia jako podwykonawca - je?eli dotyczy. Wype?niony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik do specyfikacji;Pe?nomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu i zawarcia umowy, je?eli osoba reprezentuj?ca Wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony zakres rzeczowy cz??ci zamówienia (czynno?ci, us?ug i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawc? (ów), wraz z fakultatywnym (nieobowi?zkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu Gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6)2.5. sk?ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt. 6)3.1 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków;.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków;.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ