Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody ?ródlanej i dzier?awy urz?dze? dozuj?cych wod? dla jednostek Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2008
Numer og?oszenia: 122758 - 2008; data zamieszczenia: 06.06.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

  • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody ?ródlanej i dzier?awy urz?dze? dozuj?cych wod? dla jednostek Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody ?ródlanej wraz dzier?aw? urz?dze? dozuj?cych wod? dla jednostek Uniwersytetu Jagiello?skiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie. Zamówienie obejmuje w szczególno?ci sprzeda? i dostaw? do 250 000 litrów wody w butlach o pojemno?ci co najmniej 15 litrów. Ponadto sprzeda? i dostaw? plastikowych pojemników jednorazowych (kubeczków oko?o 500 opakowa? po 100 sztuk o pojemno?ci 0,2l.) oraz dzier?aw? urz?dze? dozuj?cych wod? w temperaturze pokojowej (oko?o 10 sztuk) i urz?dze? grzewczo-ch?odz?cych (oko?o 80 sztuk) w okresie realizacji zamówienia, tj. sukcesywnie przez czas 24 miesi?cy.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 41.10.00.00-0, 41.11.00.00-3, 15.98.10.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi?cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków. 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? aktualne certyfikaty i/lub atesty i/lub oceny i/lub wyniki bada? potwierdzaj?ce, i? oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) i przepisach rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód ?ródlanych i wód sto?owych (Dz.U. nr 120 poz. 1256 z pó?n. zm.), tj.: 2.1 Wyniki bada? mikrobiologicznych wody wykonane przez Wojewódzk? Stacj? Sanitarno-Epidemiologiczn? lub równowa?ne, 2.2 Certyfikat HACCP dotycz?cy stosowania systemu zapewnienia bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci lub równowa?ny, 2.3 Ocen? rodzajow? wody ze ?ród?a wydan? przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?n?, 2.4 Potwierdzenie 6 miesi?cznego okresu przydatno?ci do spo?ycia wydane przez Wojewódzk? Stacj? Sanitarno-Epidemiologiczn? i/lub aktualny protokó? kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Pa?stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub równowa?ne, 2.5 Atest higieniczny dla urz?dze? wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny, 2.6 Atest higieniczny dla butli wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny, 2.7 Atest higieniczny dla kubeczków wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny. 3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. sukcesywnie do 24 miesi?cy. 4. Wykonawca musi przedstawi? cen? oferty za przedmiot umowy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 5. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 6. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 7. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ. A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone.
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. Aktualny na dzie? sk?adania ofert dokument, tj. odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 2. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 3. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 4. Cen? oferty wyliczon? w oparciu o indywidualn? kalkulacj? wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ. 5. Aktualne certyfikaty i/lub atesty i/lub oceny i/lub wyniki bada? potwierdzaj?ce, i? oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) i przepisach rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód ?ródlanych i wód sto?owych (Dz.U. nr 120 poz. 1256 z pó?n. zm.), tj.: 5.1 Wyniki bada? mikrobiologicznych wody wykonane przez Wojewódzk? Stacj? Sanitarno-Epidemiologiczn? lub równowa?ne, 5.2 Certyfikat HACCP dotycz?cy stosowania systemu zapewnienia bezpiecze?stwa zdrowotnego ?ywno?ci lub równowa?ny, 5.3 Ocen? rodzajow? wody ze ?ród?a wydan? przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?n?, 5.4 Potwierdzenie 6 miesi?cznego okresu przydatno?ci do spo?ycia wydane przez Wojewódzk? Stacj? Sanitarno-Epidemiologiczn? i/lub aktualny protokó? kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Pa?stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub równowa?ne, 5.5 Atest higieniczny dla urz?dze? wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny, 5.6 Atest higieniczny dla butli wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny, 5.7 Atest higieniczny dla kubeczków wydany przez Pa?stwowy Zak?ad Higieny lub równowa?ny. 6. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 3, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 7. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert). 8. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)7. i 8. SIWZ musz? by? z?o?one w formie orygina?u, odpisu, wypisu, wyci?gu lub kopii, przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. 10. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w (oprócz pkt 6)2.) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl

Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 16.06.2008 godzina 13:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 16 czerwca 2008r. do godziny 13:00.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ