Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposa?enia laboratoryjnego dla Wydzia?u Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, O? priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi?biorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod dzia?anie 1.3.1 Projekty Rozwojowe
Numer og?oszenia: 269189 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposa?enia laboratoryjnego dla Wydzia?u Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, O? priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi?biorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod dzia?anie 1.3.1 Projekty Rozwojowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposa?enia laboratoryjnego dla Wydzia?u Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, O? priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi?biorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod dzia?anie 1.3.1 Projekty Rozwojowe.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.90.00.00-4, 33.19.11.10-9, 38.43.60.00-0, 38.43.71.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pe?nomocnictwo

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25 / 9 31-113 Kraków.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Straszewskiego 25 / 9 31-113 Kraków.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jako Projekt: Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 O? priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsi?biorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod dzia?anie 1.3.1 Projekty Rozwojowe.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Autoklaw.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Autoklaw.

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.19.11.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


CZ??? Nr: 2 NAZWA: Szafa termostatyczna dwukomorowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Szafa termostatyczna dwukomorowa.

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.90.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


CZ??? Nr: 3 NAZWA: Dozownik strzykawkowy z nap?dem elektrycznym, zestaw z ?adowark?.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Dozownik strzykawkowy z nap?dem elektrycznym, zestaw z ?adowark?.

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.43.71.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


CZ??? Nr: 4 NAZWA: Wytrz?sarka labolatoryjna z akcesoriami.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Wytrz?sarka labolatoryjna z akcesoriami.

2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.43.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ