Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Dostawa wyci?garki do pipet na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski projektu ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Numer og?oszenia: 279963 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa wyci?garki do pipet na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski projektu ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: wyci?garka do pipet.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • ocena spe?nienia warunku nast?pi metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty)

 • III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • ocena spe?nienia warunku nast?pi metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty)

 • III.3.3) Potencja? techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • ocena spe?nienia warunku nast?pi metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • ocena spe?nienia warunku nast?pi metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • ocena spe?nienia warunku nast?pi metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty)

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

  • o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE DOSTAWY , US?UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, us?ugi lub roboty budowlane odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom nale?y przed?o?y?:

 • opis urz?dze? technicznych, instrukcj? obs?ugi oraz ?rodków stosowanych przez wykonawc? dostaw lub us?ug oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jako?ci realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci przed?o?onej w niniejszym post?powaniu oferty w nast?puj?cym zakresie, przy zachowaniu niezmiennej ceny: 1.1 zmiany terminu realizacji zamówienia - ze wzgl?du na przyczyny le??ce po stronie zamawiaj?cego, dotycz?ce w szczególno?ci braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny b?d?ce konsekwencj? zaistnienia zdarze? spowodowanych przez si?? wy?sz? (po?ar, powód? itp.); 1.2 wyd?u?enie terminu gwarancji - z racji przed?u?enia jej przez producenta/wykonawc?; 1.3 poprawy jako?ci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu obj?tego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równowa?n? lub lepsz?, podniesienia wydajno?ci urz?dze? oraz klasy bezpiecze?stwa - w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zako?czenia produkcji zaoferowanego przez wykonawc? przedmiotu zamówienia; 1.4 aktualizacji rozwi?za? projektowych - z uwagi na post?p technologiczny lub zmiany obowi?zuj?cych przepisów; 1.5 zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiaj?cego (osób upowa?nionych do reprezentowania stron w sprawach zwi?zanych z realizacj? zamówienia, np. w tym równie? osób upowa?nionych przez wykonawc? do prowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiaj?cego) - z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; 1.6 zmiany podwykonawcy (o ile zosta? przewidziany w procesie realizacji zamówienia) - ze wzgl?dów losowych lub innych korzystnych dla zamawiaj?cego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ