Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:
przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Kraków: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do oblicze? numerycznych wraz z wyposa?eniem dodatkowym (monitorem, drukark? laserow?, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego, mieszcz?cego si? w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3
Numer og?oszenia: 298355 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl ; http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do oblicze? numerycznych wraz z wyposa?eniem dodatkowym (monitorem, drukark? laserow?, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego, mieszcz?cego si? w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprz?tu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do oblicze? numerycznych wraz z wyposa?eniem dodatkowym (monitorem, drukark? laserow?, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego, mieszcz?cego si? w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Pkt 5)1. SIWZ: O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.1 posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie; Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Pkt 5)1. SIWZ: O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.2 posiadania wiedzy i do?wiadczenia - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie; Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Pkt 5)1.SIWZ: O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.3 dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Pkt 5)1.SIWZ: O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie; Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Pkt5)1. SIWZ: O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.4 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE DOSTAWY , US?UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, us?ugi lub roboty budowlane odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom nale?y przed?o?y?:

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty

- szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej), pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprz?tu wzgl?dem wymaga? zamawiaj?cego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pkt 6) 3 SIWZ: Ponadto, do oferty musz? by? do??czone nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia: 3.1 wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?), zawieraj?cymi cz??? o?wiadcze? na potwierdzenie spe?nienia warunków okre?lonych w SIWZ; 3.2 szczegó?owa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy; 3.3 orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika [wymagane w szczególno?ci, gdy ofert? sk?adaj? podmioty wyst?puj?ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz?onków konsorcjum]; 3.4 szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej), pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprz?tu wzgl?dem wymaga? zamawiaj?cego. 3.5 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci przedmiotu zamówienia).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Pkt 28) SIWZ: 1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci przed?o?onej w niniejszym post?powaniu oferty w nast?puj?cym zakresie, przy zachowaniu niezmiennej ceny: 1.1 zmiany terminu realizacji zamówienia - ze wzgl?du na przyczyny le??ce po stronie zamawiaj?cego, dotycz?ce w szczególno?ci braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny b?d?ce konsekwencj? zaistnienia zdarze? spowodowanych przez si?? wy?sz? (po?ar, powód? itp.); 1.2 wyd?u?enie terminu gwarancji - z racji przed?u?enia jej przez producenta/wykonawc?; 1.3 poprawy jako?ci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu obj?tego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równowa?n? lub lepsz?, podniesienia wydajno?ci urz?dze? oraz klasy bezpiecze?stwa - w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zako?czenia produkcji zaoferowanego przez wykonawc? przedmiotu zamówienia; 1.4 aktualizacji rozwi?za? projektowych - z uwagi na post?p technologiczny lub zmiany obowi?zuj?cych przepisów; 1.5 zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiaj?cego (osób upowa?nionych do reprezentowania stron w sprawach zwi?zanych z realizacj? zamówienia) - z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; 1.6 zmiany podwykonawcy (o ile zosta? przewidziany w procesie realizacji zamówienia) - ze wzgl?dów losowych lub innych korzystnych dla zamawiaj?cego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ