Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

30/11/2011 S230 Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Kraków: Mikroskopy

2011/S 230-373074

Og?oszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zubel
31-007 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124324450
E-mail: agnieszka.zubel@uj.edu.pl
Faks: +48 124324451

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Dost?p elektroniczny do informacji: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego

I.3)G?ówny przedmiot lub przedmioty dzia?alno?ci
Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?:
Wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposa?enia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POI? 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ?cis?ych UJ", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/654/2011.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug
Dostawy
G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Polska, Ma?opolska, Kraków, ul. Gronostajowa 9.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Og?oszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposa?enia dla celów dydaktycznych w postaci sze?ciu (6) mikroskopów, tj. trzech (3) mikroskopów biologicznych do ?wiat?a przechodz?cego, jednego mikroskopu stereoskopowego do ?wiat?a odbitego, jednego mikroskopu stereoskopowego do pod??czenia kamery do ?wiat?a odbitego, jednego mikroskopu biologicznego do pod??czenia kamery, do ?wiat?a przechodz?cego, tj. nowych, kompletnych urz?dze? i elementów, przyrz?dów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ?cis?ych UJ", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko, dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), Wydzia?u Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje równie?: us?ug? transportu aparatury do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji (monta?u), uruchomienia i przeprowadzenia testów dzia?ania aparatury w obecno?ci upowa?nionego pracownika zamawiaj?cego - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w punkcie 3.4 SIWZ. Dostawa nast?pi do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, tj. do Pracowni Dydaktyki Biologii (P13) Wydzia?u Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanej w Instytucie Zoologii, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie

II.1.6)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)
38510000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): tak

II.1.8)Cz??ci
To zamówienie podzielone jest na cz??ci: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielko?? lub zakres zamówienia
II.2.1)Ca?kowita wielko?? lub zakres:
Szacunkowa warto?? bez VAT: 13 674,63 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegaj?ce wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotycz?ce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8) Wymagania dotycz?ce wadium.
1. Zamawiaj?cy przewiduje konieczno?ci wniesienia wadium. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, musi wnie?? wadium w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 300 PLN (s?ownie: trzysta z?otych).
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
a. pieni?dzu;
b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pó?n. zm.).
3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego: nr IBAN: PL 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 nr SWIFT: PKO PP LPW
4. Szczegó?owe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium okre?la art. 46 ustawy PZP.
5. W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc? lub podpisana przez niego winna zosta? do??czona do oferty, a w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, orygina? dowodu wniesienia wadium musi zosta? z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina? mo?e by? z?o?ony w oddzielnej kopercie, je?eli Wykonawca b?dzie ??da? jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em musi by? z??czona z ofert?.

III.1.2)G?ówne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych:
12) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cen? rycza?tow? oferty nale?y poda? w z?otych polskich (PLN) i wyliczy? na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio za realizacj? ca?o?ci przedmiotu zamówienia, uwzgl?dniaj?c do?wiadczenie i wiedz? zawodow? wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia (np. pakowanie, transport, ubezpieczenie), koszty c?a oraz odprawy granicznej (koszty agencji celnej), podatki, koszty gwarancyjne, w tym niezb?dne przegl?dy, serwis gwarancyjny i konserwacje w czasie okresu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprz?tu oraz rabaty, opusty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzieli?.
2. Cen? w ofercie nale?y okre?la? z dok?adno?ci? do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta cen? wskazan? w Formularzu Oferty.
4. Nie przewiduje si? waloryzacji ceny.
5. W przypadku wykonawców, którzy posiadaj? siedzib?, sta?e miejsce prowadzenia dzia?alno?ci lub sta?e miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je?li to zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami zamawiaj?cy b?dzie zobowi?zany do rozliczenia podatku od towarów i us?ug, zamawiaj?cy - wy??cznie dla celów oceny i porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami podatkowymi.
6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury po dostawie wszystkich elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia.
7. P?atno?ci nast?pi? zgodnie z zapisem umowy i ofert? wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia dor?czenia faktury Zamawiaj?cemu, odebrania zamówienia i podpisania protoko?u odbioru.
8. Wynagrodzenie przys?uguj?ce Wykonawcy jest p?atne przelewem z rachunku
Zamawiaj?cego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
9. Miejscem p?atno?ci jest Bank Zamawiaj?cego.

III.1.3)Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udzia?u
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 5) Warunki udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, który spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w art. 22 ustawy PZP:
1) posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i do?wiadczenia - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;
3) dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który oprócz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt 5) 1.1 - 5) 1.4 niniejszej SIWZ równocze?nie wyka?e, i? nie zachodz? wzgl?dem niego podstawy do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Ocena spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, na podstawie o?wiadczenia do??czonego do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ, oraz innych o?wiadcze? i/lub dokumentów do??czonych do oferty.
6) Wykaz o?wiadcze? lub dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz forma dokumentów.
1. Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y? w ofercie:
- w celu wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 (cz??? I) do formularza oferty; wype?nione i podpisane odpowiednio przez osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy, albo przez Pe?nomocnika reprezentuj?cego Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia.
1.2. Pisemne zobowi?zanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub wyst?powania podczas realizacji zamówienia np. jako podwykonawca - je?eli dotyczy.
- w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe?nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
1.3. O?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe?nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 (cz??? II) do formularza oferty; wype?nione i podpisane odpowiednio przez osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich;
1.4. Aktualny na dzie? sk?adania ofert odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sk?adane zgodnie z pkt 6)1.3 specyfikacji; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
1.5. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
1.6. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzaj?ce uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roz?o?enia na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymania w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
1.7. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych wykonawcami oraz wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych wykonawcami w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP; gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
1.8. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? podmiotów zbiorowych w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
1.9. W przypadku wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je?eli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urz?duj?cy cz?onkowie organu zarz?dzaj?cego), maj? miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk?ada w odniesieniu do nich za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz?ce niekaralno?ci tych osób w zakresie okre?lonym w powo?anych przepisach (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert), z tym ?e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si? takich za?wiadcze?, zast?puje je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.10. W przypadku gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1.4 - 6) 1.6 i 6) 1.8 niniejszej SIWZ, zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); a odpowiednio dla wymaganego tre?ci? SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6)1.7 sk?ada:
d) za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert)
- przy czym, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich.
1.11. Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów opisanych w pkt 6)1.10, wykonawca zast?puje je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
1.12 Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 - 6) 1.11, musz? by? z?o?one w formie orygina?u lub kopii przet?umaczonych na j?zyk polski, po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em.
1.13 Je?eli wykonawca, wykazuj?c spe?nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te b?d? bra?y udzia? w realizacji cz??ci zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiaj?cy ??da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.3 - 6) 1.9 SIWZ z uwzgl?dnieniem zapisów pkt 6) 1.9 - 6) 1.12 SIWZ.
A. Ocena spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, na podstawie dokumentów i o?wiadcze? do??czonych do oferty, których wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.2.2)Zdolno?? ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze?onych
III.3)Specyficzne warunki dotycz?ce zamówie? na us?ugi
III.3.1)Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie us?ugi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najni?sza cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?:
CRZP/UJ/654/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 10.1.2012 - 12:00
Dokumenty odp?atne: nie

IV.3.4)Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
10.1.2012 - 12:00

IV.3.5)Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)J?zyki, w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?
w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.1.2012 - 12:15

Miejscowo??:

Biuro Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, POLSKA.


Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.1)Informacje o powtarzaj?cym si? charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzaj?cym si?: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Poda? odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jako Projekt jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2007-2013,
Projekt nr POIS.13.01.00-00-062/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ?cis?ych UJ" w ramach dzia?ania 13.1. priorytetu XIII „Infrastruktura Szkolnictwa Wy?szego".

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwo?awcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: 17) Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia.
1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobów okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:
1. 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:
1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
2) w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
8. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
9. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
10. Odwo?uj?cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
11. Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó?n. zm.) o s?dzie polubownym, je?eli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
13. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si? op?at?.
14. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
15. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
16. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
17. Na czynno?? wskazan? w pkt powy?ej nie przys?uguje odwo?anie z zastrze?eniem art. 180 ust 2 ustawy PZP.
18. Opozycja: Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zg?aszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?pi?; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przys?uguje.
19. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP.

VI.4.3)?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
25.11.2011

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ