Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:

www.uj.edu.pl przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

--------------------------------------------------------------------------------

Kraków: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego i akcesoriów, dotycz?ca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, wspó?finansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012
Numer og?oszenia: 195459 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego i akcesoriów, dotycz?ca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, wspó?finansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego i akcesoriów, dotycz?ce projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Zamówienie jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z bud?etu pa?stwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych - Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Dzia?anie 2.1., Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym. 1.1 Zamówienie obejmuje w szczególno?ci dostaw? stacji roboczej (1 sztuka), komputerów przeno?nych wraz z akcesoriami (2 sztuki o ró?nej konfiguracji), routera (1 sztuka), monitorów (3 sztuki o ró?nej konfiguracji), dysków zewn?trznych USB (3 sztuki), przeno?nych pami?ci typu flash (4 sztuki), baterii do laptopa (1 sztuka) i zalicza UPS (1 sztuka). 2. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 21 dni, liczonym od udzielenia zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta, (wskazuj?ce na przyk?ad oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyk? produktu itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanego urz?dzenia i jego elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów). 4. Wykonawca musi zaoferowa? wymagane okresy i zakresy gwarancyjne odpowiednio w odniesieniu ca?o?ci zamówienia i jego poszczególnych elementów, liczone od daty odbioru ca?o?ci zamówienia, wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym realizowan? przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta. Szczegó?owe informacje o wymaganiach gwarancyjnych Zamawiaj?cego zawarte s? w pkt 3)9. SIWZ i we wzorze umowy. 5. Wykonawca powinien przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9, 30.23.61.10-6, 30.23.46.00-4, 30.23.71.80-5, 48.62.40.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 400,00 z?. PLN (s?ownie: czterysta z?otych (PLN)). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym w z?otych polskich na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?, która musi obejmowa? ca?o?? oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulowa? cen? rycza?tow? dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia winien z?o?y? wraz z ofert?. 3. Wykonawca powinien do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej wyliczonej w oparciu o indywidualn? kalkulacj? Wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do ca?o?ci zamówienia. 4. Wykonawca musi do oferty do??czy? opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta, (wskazuj?ce na przyk?ad oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyk? produktu, konfiguracj? itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 4, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?owo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Go??biej 6/2, 31-007 Kraków, II p..

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Go??biej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 19 wrze?nia 2012r. do godziny 12:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jako Projekt jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z bud?etu pa?stwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Dzia?anie 2.1. Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym..

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ