Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Zakup i dostawa 5 drukarek termicznych na potrzeby Uniwersytetu Jagiello?skiego -Biblioteka Jagiello?ska al.Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
Numer og?oszenia: 218313 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup i dostawa 5 drukarek termicznych na potrzeby Uniwersytetu Jagiello?skiego -Biblioteka Jagiello?ska al.Mickiewicza 22, 30-059 Kraków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 5 drukarek termicznych na potrzeby Uniwersytetu Jagiello?skiego -Biblioteka Jagiello?ska al.Mickiewicza 22, 30-059 Kraków.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.23.21.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIA?U

  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 1.Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2.Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanego urz?dzenia z wymaganiami SIWZ. 3.Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. 4.Wykonawca musi udzieli? gwarancji co najmniej 24 miesi?ce od daty odbioru wraz z bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania. 5.Wykonawca musi przedstawi? cen? oferty za przedmiot zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ i do?wiadczenia zawodowego wykonawcy, przy czym wyliczona cena b?dzie cen? za ca?o?? przedmiotu zamówienia. 6.Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 7.Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ. A.Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B.Wykonawcy nie spe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone..
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1.Aktualny na dzie? sk?adania ofert dokument, tj. odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 2.Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 3.Cen? oferty wyliczon? w oparciu o indywidualn? kalkulacj? wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ. 4.Szczegó?owe opisy techniczne i funkcjonalne potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanego urz?dzenia z wymaganiami SIWZ. 5.Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 3, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 6. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert). 7.Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 8.Dokumenty, o których mowa w pkt 6)6. i 7. SIWZ musz? by? z?o?one w formie orygina?u, odpisu, wypisu, wyci?gu lub kopii, przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. 9.W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w (oprócz pkt 6)2.) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 25.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ