Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uj.edu.pl przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Kraków: wy?onienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót zwi?zanych z dostaw? i monta?em d?wigu osobowego w budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2013
Numer og?oszenia: 340516 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót zwi?zanych z dostaw? i monta?em d?wigu osobowego w budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-monta?owych zwi?zanych z dostaw? i monta?em d?wigu osobowego w budynku Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanym od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. 1.1 Prace musz? by? zrealizowane zgodnie z programem konserwatorskim, dokumentacj? techniczn? i specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót (zwan? dalej w skrócie STWiOR). 1.2 Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera program konserwatorski, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), i przedmiar, stanowi?ce za??cznik A do SIWZ i b?d?cy jej integraln? cz??ci? (1 plik w formacie PDF zawieraj?cy 98 stron). 1.3 Zamawiaj?cy zaznacza, i? za??czony przedmiar stanowi jedynie materia? pomocniczy, a podstaw? do sporz?dzenia oferty jest projekt budowlany oraz STWiOR. 1.4 Wykonawca musi realizowa? prace obj?te niniejszym zakresem post?powania zgodnie z obowi?zuj?cymi prawem, warunkami i normami technicznymi, wszelkimi zaleceniami znajduj?cymi tu zastosowanie (w tym w szczególno?ci z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 29 pa?dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz?dze? transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr 193 poz. 1890)), oraz, ?e posiada? stosowne koncesje, zezwolenia, homologacje i certyfikaty niezb?dne do prawid?owego i zgodnego z prawem wykonania umowy oraz pó?niejszego serwisowania urz?dzenia d?wigowego. 1.5 Zamawiaj?cy zaznacza, i? u?yte w SIWZ przyk?ady nazw w?asnych produktów b?d? producentów dotycz?ce okre?lonych modeli, systemów, elementów, materia?ów, urz?dze? itp. maj? jedynie charakter wzorcowy (przyk?adowy) i dopuszczone jest sk?adanie ofert zawieraj?cych rozwi?zania równowa?ne, które spe?niaj? wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w tre?ci z?o?onej oferty ich równowa?no?? za??czaj?c stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, je?eli zastosowanie rozwi?za? równowa?nych poci?ga za sob? konieczno?? dokonania zmian projektowych w dokumentacji (za??czonej do SIWZ), Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzgl?dniaj?cej wprowadzone zmiany na koszt w?asny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowi?cego za??cznik do SIWZ, oraz o ile to niezb?dne uzyskania równie? uzgodnie? (zezwole?, pozwole?, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 2. Wykonawca musi zaoferowa?, co najmniej 36 miesi?czny okres gwarancji na wykonane prace, liczonym od daty odbioru ca?o?ci zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowi?zany jest w szczególno?ci do: 2.1 nieodp?atnej bie??cej konserwacji zgodnie z DTR urz?dze? zapewniaj?c niezawodno?? i bezpiecze?stwo ich pracy, oraz dokonywania przegl?dów konserwacyjnych d?wigu w terminach i zakresie okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 29 pa?dziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz?dze? transportu bliskiego (Dz. U. 2003 Nr 193, poz. 1890), 2.2 wykonywania pomiarów oporno?ci izolacji obwodów elektrycznych i skuteczno?ci dzia?ania elektrycznych urz?dze? ochronnych d?wigów w terminach wymaganych przepisami, 2.3 prowadzenia ca?odobowego pogotowia d?wigowego. 3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 3 miesi?cy. 4. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej za przedmiot zamówienia, wyliczonej w oparciu o SIWZ na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 6. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 7. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.45.41.00-5, 45.51.30.00-4, 45.31.31.00-5, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpó?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 12 000,00z?. (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych(PLN)). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 42 poz. 275 z 2007r. z po?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu g?ównych robót i o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj.: zrealizowa? dwie roboty polegaj?ce na kompleksowej dostawie i monta?u wraz z uzgodnion? z Urz?dem Dozoru Technicznego (UDT) dokumentacj? d?wigów osobowych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, o warto?ci ??cznej tych dwóch robót nie mniejszej ni? 500 000,00 z?. brutto (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych brutto ). Wykonawca musi te? wykaza?, ?e wy?ej wymienione roboty wykona? zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czy?, z podaniem ich warto?ci, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? ich zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia, przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, i? posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest za??czy? wykaz osób, które b?d? wykonywa? zamówienie(przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczeniem, i? posiadaj? one wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, tj. kierownika budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrze?onych dla okre?lonych zawodów i czynno?ci, czyli: 4.1 kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, a tak?e posiadaj?cego stosowne uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków b?d? legitymuj?cego si? co najmniej dwuletni? praktyk? zawodow? przy prowadzeniu prac budowlanych w obiektach zabytkowych, 4.2 kierownika robót konserwatorskich posiadaj?cego stosowne uprawnienia lub odpowiedni? praktyk? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, bada? konserwatorskich, bada? architektonicznych i innych dzia?a? przy zabytku wpisanym do rejestru oraz bada? archeologicznych (Dz. U. z 2011r., Nr 165, poz. 987), a tak?e posiadaj?cego wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze oraz co najmniej dwuletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom, 4.3 kierownika robót monta?u d?wigu posiadaj?cego uprawnienia Urz?du Dozoru Technicznego (UDT), do modernizacji i monta?u urz?dze? transportu bliskiego (UTB) w tym d?wigów, 4.4 kierownika lub kierowników robót posiadaj?cego(ych) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego(ych) minimum trzyletni? praktyk? zawodow? i do?wiadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi, w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia oraz o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 3 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest przedstawi? wraz z wykazem osób informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udost?pnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz z za??czeniem dowodów dotycz?cych najwa?niejszych robót, okre?laj?cych, czy roboty te zosta?y wykonane w sposób nale?yty oraz wskazuj?cych, czy zosta?y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid?owo uko?czone;
wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o?wiadczenie, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?, która musi obejmowa? ca?o?? przedmiotu zamówienia i winien skalkulowa? cen? rycza?tow? dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, a dowód jego wniesienia winien z?o?y? wraz z ofert?. 3. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej za przedmiot zamówienia, wyliczonej w oparciu o SIWZ na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi do oferty do??czy? kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia wraz z no?nikami cenotwórczymi stanowi?cymi podstaw? do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbie?no?ci opisów materia?ów pomi?dzy SIWZ a zestawieniem materia?ów, urz?dze? i wyposa?enia w ofercie Wykonawcy przyjmuje si?, ?e Wykonawca uwzgl?dni? w cenie materia?y, urz?dzenia i wyposa?enie zgodne z SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materia?ów i sprz?tu w kosztorysie uproszczonym nie stanowi? podstawy do ??dania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si?, ?e Wykonawca zobowi?za? si? wykona? wszystkie roboty wynikaj?ce z SIWZ w rycza?towej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia?ów stanowi? jedynie podstaw? do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodno?ci oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi z?o?y? wraz z wype?nionym i podpisanym formularzem oferty za??czniki od 1 do 7, zawieraj?ce o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wype?nione i uzupe?nione lub sporz?dzone zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 6. Wykonawca do oferty zobowi?zany jest przed?o?y? pe?nomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pe?nomocnika, w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby upe?nomocnione, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?owo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul. Go??biej 6/2, 31-007 Kraków, II p..

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul. Go??biej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 9 wrze?nia 2013r. do godziny 10:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ