Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uj.edu.pl przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Kraków: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy urz?dzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizuj?co-obrazuj?cego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii UJ, po?o?onego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2013
Numer og?oszenia: 173305 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy urz?dzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizuj?co-obrazuj?cego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii UJ, po?o?onego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy urz?dzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizuj?co-obrazuj?cego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, po?o?onego przy ul. Go??biej 11 w Krakowie. 2. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzgl?dnieniem jego zapisów, czyli do 1 miesi?ca, liczonego od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 3. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej oferty wyliczonej w oparciu o indywidualn? kalkulacj? z podaniem cen jednostkowych okre?lonych elementów niezb?dnych dla realizacji zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta (wskazuj?ce w szczególno?ci oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyk? produktu i inne istotne), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych produktów, ich elementów i wyposa?enia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów). 5. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 24 miesi?czn? gwarancj?. Gwarancja b?dzie liczona od daty odbioru wszystkich przedmiotów zamówienia niezale?nie dla ka?dej cz??ci zamówienia. Gwarancja obejmuje nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) napraw? w okresie gwarancyjnym realizowan? w miejscu u?ytkowania, przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?cy integraln? cz??? SIWZ. 8. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ..

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 42.96.40.00-1, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

1. Wykonawca musi posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

2. Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie pozwalaj?ce na realizacj? zamówienia, dlatego te? musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu g?ównych dostaw i po?wiadcze? (o?wiadcze?) uprzednich odbiorców dostaw o ich nale?ytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, wykona?, tj. zrealizowa? co najmniej dwie dostawy urz?dze? wielofunkcyjnych, o warto?ci ??cznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej ni? 2 000,00 z?. brutto (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych). Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty, których wzór stanowi? za??czniki nr 1 i 2 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ. Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? ich zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i do?wiadczenia, przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

3. Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym pozwalaj?cym na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

4. Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

5. Wykonawca musi znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. nie spe?nia/spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, g?ównych dostaw lub us?ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów, czy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?, która musi obejmowa? ca?o?? przedmiotu zamówienia i winien skalkulowa? cen? rycza?tow? dla ca?o?ci przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca musi do??czy? do oferty obliczenie ceny rycza?towej wyliczonej w oparciu o indywidualn? kalkulacj? z podaniem cen jednostkowych okre?lonych urz?dze?, programów lub us?ug niezb?dnych dla realizacji zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ oraz do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy. 3. Wykonawca musi do oferty do??czy? opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta (wskazuj?ce w szczególno?ci oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyk? produktu, konfiguracj? i inne istotne), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych produktów, ich elementów i wyposa?enia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów). 4. Wykonawca musi z?o?y? wraz z ofert? za??czniki od 1 do 6, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 5. Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? do oferty pe?nomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pe?nomocnika, w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Szczegó?owo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ w pkt 16).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. Go??biej 6/2 31-007 Kraków, II p.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul. Go??biej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 9 wrze?nia 2013r. do godziny 12:00.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ