Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 


19/11/2013 S224 Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Kraków: Meble laboratoryjne

2013/S 224-389533

Og?oszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Jagiello?ski Dzia? Zamówie? Publicznych ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków
Osoba do kontaktów: Urszula Wilgocka
31-007 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 124324451

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Dost?p elektroniczny do informacji: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: Powy?szy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.3)G?ówny przedmiot lub przedmioty dzia?alno?ci
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?:
Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych do monta?u elektrycznych/elektronicznych urz?dze? laboratoryjnych dla wyposa?enia laboratoriów fizycznych oraz 4 szt. sto?ów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposa?enie pomieszcze? obiektu Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. St. ?ojasiewicza 11 w Krakowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug
Dostawy
G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Polska, Ma?opolska, Kraków.

Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Og?oszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych do monta?u elektrycznych/elektronicznych urz?dze? laboratoryjnych dla wyposa?enia laboratoriów fizycznych oraz 4 szt. sto?ów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposa?enie pomieszcze? obiektu Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. ?ojasiewicza 11 w Krakowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje równie? us?ug? transportu wyposa?enia do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, roz?adowanie i wniesienia sprz?tu do wskazanych pomieszcze? oraz monta? wyposa?enia.
3. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych w zakresie:
Cz??? I:
- Szafy laboratoryjne - 8 szt.
- Stojaki laboratoryjne - 25 szt.
Cz??? II:
- sto?y antywibracyjne - 4 szt.
- os?ony na sto?y - 2 szt.
II.1.6)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

39180000, 39181000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): tak
II.1.8)Cz??ci
To zamówienie podzielone jest na cz??ci: tak
Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich cz??ci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko?? lub zakres zamówienia
II.2.1)Ca?kowita wielko?? lub zakres:
Szacunkowa warto?? bez VAT: 470 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegaj?ce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o cz??ciach zamówienia
Cz??? nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa: Szafy laboratoryjne - 8 szt. oraz Stojaki laboratoryjne - 25 szt.
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia w cz??ci I jest zakup i dostawa:
- Szafy laboratoryjne - 8 szt.
- Stojaki laboratoryjne - 25 szt.
2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje równie? us?ug? transportu wyposa?enia do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, roz?adowanie i wniesienia sprz?tu do wskazanych pomieszcze? oraz monta? wyposa?enia.
2)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

39180000
3)Wielko?? lub zakres
4)Informacje o ró?nych datach dotycz?cych czasu trwania lub rozpocz?cia/realizacji zamówienia
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat cz??ci zamówienia
Cz??? nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa: sto?y antywibracyjne - 4 szt. oraz os?ony na sto?y - 2 szt.
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia w cz??ci II jest zakup i dostawa: sto?y antywibracyjne - 4 szt. oraz os?ony na sto?y - 2 szt.
2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje równie? us?ug? transportu wyposa?enia do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, roz?adowanie i wniesienia sprz?tu do wskazanych pomieszcze? oraz monta? wyposa?enia.
2)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

39181000
3)Wielko?? lub zakres
4)Informacje o ró?nych datach dotycz?cych czasu trwania lub rozpocz?cia/realizacji zamówienia
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat cz??ci zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotycz?ce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiaj?cy przewiduje konieczno?ci wniesienia wadium.
2. Najpó?niej w dniu sk?adania ofert, a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Wykonawca winien wnie?? wadium w wysoko?ci:
- w przypadku sk?adania oferty w cz??ci I zamówienie: 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z? 00/100),
- w przypadku sk?adnia oferty w cz??ci II zamówienia : 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce z? 00/100).
Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
2.1 pieni?dzu;
2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW.
4. Szczegó?owe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium okre?la art. 46 ustawy PZP.
5. W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej, kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? winna zosta? do??czona do oferty, a w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, orygina? dowodu wniesienia wadium musi zosta? z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina? mo?e by? z?o?ony w oddzielnej kopercie je?eli Wykonawca b?dzie ??da? jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em musi by? z??czona z ofert?.
III.1.2)G?ówne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych:
1. Cen? oferty nale?y poda? w z?otych polskich uwzgl?dniaj?c wszelkie koszty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególno?ci koszty transportu, roz?adowania i wniesienia wyposa?enia do wskazanych pomieszcze? UJ, podatki, c?a oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzieli? jak równie? koszty instalacji (monta?u) jak i pozosta?e koszty zwi?zane z terminow? i prawid?ow? realizacj? przedmiotu zamówienia,
2. Obliczaj?c cen? oferty, nale?y poda? warto?? (warto?ci) sumaryczne netto, wskaza? wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT lub jego warto?? wyra?on? w procentach oraz warto?? (warto?ci) sumaryczne brutto.
3. Nie przewiduje si? zwi?kszenia ceny brutto zamówienia.
4. Nie przewiduje si? ?adnych przedp?at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
III.1.3)Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dopuszcza si? mo?liwo?? sk?adania jednej oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów, zgodnie z zasadami okre?lonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907. z pó?n. zm.), pod warunkiem, ?e taka oferta spe?nia? b?dzie nast?puj?ce wymagania:
1. Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie musz? ustanowi? pe?nomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w post?powaniu lub do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upowa?nienie musi by? udokumentowane pe?nomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udzia?u
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Pkt 5) SIWZ: Warunki udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiega? mo?e si? Wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z art. 22 Pzp, spe?nia warunki dotycz?ce:
1. Posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
2. Posiadania wiedzy i do?wiadczenia
Zamawiaj?cy uzna wy?ej wymieniony warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje,
w przypadku sk?adania ofert dla cz??ci I: dwa zamówienia polegaj?ce na dostawie wyposa?enia (szafy, stojaki laboratoryjne itp.) naukowych laboratoriów badawczych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?: 80 000,00 z?
Wykonawca musi udokumentowa?, ?e wy?ej wymienione zamówienia wykona? lub wykonywane s? nale?ycie za??czaj?c dowody potwierdzaj?ce ich nale?yt? realizacj?, a w wykazie poda? ich warto??, przedmiot, dat? wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o dowody, o?wiadczenie oraz wykaz dostaw do??czonych do oferty, których wzór stanowi? za??cznik nr 1 i nr 5 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
3. Dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym do wykonania zamówienia,
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na realizacj? zamówienia.
Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ.
Wykonawca mo?e polega? na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno?ciach finansowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowa? zasobami niezb?dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Pkt 6) SIWZ: Wykaz o?wiadcze? lub dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania okre?lonych w art. 24 ust. 1 Pzp
1. W celu wykazania spe?niania przez Wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?:
1.1 o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, g?ównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów, czy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie;
1.3 Za g?ówne dostawy uznaje si? dostawy niezb?dne do wykazanie spe?niania warunku okre?lonego w pkt 5) 2 SIWZ, tj. w przypadku sk?adania ofert dla cz??ci I: dwa zamówienia polegaj?ce na dostawie wyposa?enia (szafy, stojaki laboratoryjne itp.) naukowych laboratoriów badawczych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?: 80 000,00 PLN.
1.4 Dowodami potwierdzaj?cymi, ?e dostawy zosta?y wykonane nale?ycie s?:
1) po?wiadczenie, z tym ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ci?g?ych po?wiadczenie powinno by? wydane nie wcze?niej ni? na 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
2) o?wiadczenie wykonawcy - je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? po?wiadczenia, o którym mowa w ppkt 1);
1.5 Zamawiaj?cy informuje, i? w post?powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231 (tj. od dnia 20.2.2013 r.), Wykonawca, w miejsce po?wiadcze?, o których mowa powy?ej, mo?e przedk?ada? dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie us?ug, okre?lone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?:
2.1 o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny na dzie? sk?adania ofert odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.3 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ze wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenia, ze uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
2.4 aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, i? wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub potwierdzenia, ze uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymania w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.5 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego - dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych Wykonawcami lub wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych Wykonawcami, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich,
2.6 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego dotycz?c? podmiotów zbiorowych, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
2.7 aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
3. Je?eli, w przypadku wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maj? miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk?ada w odniesieniu do nich za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotycz?ce niekaralno?ci tych osób w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, z tym ?e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si? takich za?wiadcze? - zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6)2. ppkt 2.2., 2.3, 2.4 i 2.6 SIWZ, zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio,?e:
4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
4.4 odpowiednio dla pkt 6)2 ppkt 2.5 i pkt 6)2 ppkt 2.7 SIWZ sk?ada za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
- W przypadku kiedy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich.
5. Je?eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów opisanych powy?ej w pkt 6)4. ppkt 4.1-4.4 SIWZ,, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie, w którym okre?la si? tak?e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z?o?one przed w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
7. Ponadto do oferty Wykonawca winien do??czy?:
7.1 List? podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pó?n. zm.) albo informacj?, o tym, ?e wykonawca nie nale?y do grupy kapita?owej;
8. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udost?pniaj?cych Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotycz?cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny by? po?wiadczane za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? lub te podmioty. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci).
III.2.2)Zdolno?? ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze?onych
III.3)Specyficzne warunki dotycz?ce zamówie? na us?ugi
III.3.1)Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie us?ugi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najni?sza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?:
CZP/UJ/650/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 3.1.2014 - 11:00
Dokumenty odp?atne: nie
IV.3.4)Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
3.1.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)J?zyki, w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?
w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.1.2014 - 11:05

Miejscowo??:

Dzia? Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków; tel. +48 124324450; fax +48 124324451 lub +48 126633914; e-mail: bzp@uj.edu.pl

Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce
VI.1)Informacje o powtarzaj?cym si? charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzaj?cym si?: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwo?awcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze

Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2244587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 2244587801
VI.4.2)Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: 1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie.
5. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
6. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania.
7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobów okre?lonych w art. 27 ust. 2.
8. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp, tj.:
1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego
stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie:
- 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 8.1) i 8. 2) wnosi si?:
- w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
9. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi? Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie:
9.1 Pi?tna?cie dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cen? - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,
9.2 Sze?? miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy:
9.2.1 nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, albo
9.2.2 opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej reki,
10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, w?ywaj?c wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
11. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
12. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
13. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
14. Odwo?uj?cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 10 nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
15. Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu.
17. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy rozdzia?u 3 nie stanowi? inaczej.
18. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego.
19. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
20. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
21. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
22. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy Pzp, tj. art. 179-198 Pzp.
VI.4.3)?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?

Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2244587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 2244587801
VI.5)Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
18.11.2013

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ