Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Dostawa sond do urz?dzenia Endothelix oraz akcesoriów do urz?dzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr post?powania: CRZP/UJ/723/2013)
Numer og?oszenia: 477822 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa sond do urz?dzenia Endothelix oraz akcesoriów do urz?dzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr post?powania: CRZP/UJ/723/2013).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: CZ??? 1 - Sondy do urz?dzenia Endothelix - 3 zestawy, ka?dy umo?liwiaj?cy wykonanie 25 bada?. Sondy musz? by? kompatybilne z urz?dzeniem, które posiada zamawiaj?cy. - Gwarancja - min. 24 miesi?ce CZ??? 2 - Akcesoria wymienne do systemu EndoPAT 2000 do nieinwazyjnych bada? diagnostycznych dysfunkcji ?ródb?onka: 1.Czujniki jednorazowe PAT (30 opakowa? po 12 sztuk) 2.Mankiet wysokoci?nieniowy (1 sztuka) 3.Manometr do mankietu (1 sztuka) 4.Przewód elektro-pneumatyczny (1 sztuka) - Gwarancja - min. 24 miesi?ce.

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

 • III.3.3) Potencja? techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

 • o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

 • lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

specyfikacja techniczna sprz?tu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

1.Strony dopuszczaj? mo?liwo?? zmiany umowy po uprzednim sporz?dzeniu protoko?u konieczno?ci, przy zachowaniu rycza?towego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w nast?puj?cych przypadkach: a)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przed?u?enie ze wzgl?du na przyczyny le??ce po stronie Zamawiaj?cego dotycz?ce w szczególno?ci braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez si?? wy?sz?, b)poprawy jako?ci lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub zmiany technologii na równowa?n? lub lepsz?, podniesienia wydajno?ci urz?dze? oraz bezpiecze?stwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zako?czenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawc? przedmiotu umowy b?d? jego elementów, c)aktualizacji rozwi?za? z uwagi na post?p technologiczny lub zmiany obowi?zuj?cych przepisów, d)zmiany podwykonawcy ze wzgl?dów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiaj?cego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc? realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniewrsytetu Jagiello?skiego, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniewrsytetu Jagiello?skiego, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Projekt ?ródb?onek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od bada? poznawczych do oferty innowacyjnego leku o dzia?aniu ?ródb?onkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ