Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: wy?onienie wykonawcy us?ug prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2009 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/462/2008
Numer og?oszenia: 327785 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie wykonawcy us?ug prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2009 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/462/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy us?ug prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2009 dla 75 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiello?skiego zlokalizowanych w Krakowie w odniesieniu do 212 cz??ci zamówienia..

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 79.98.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 212.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA?U

Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: Opis warunków podmiotowych (warunki formalne, zdolno?? ekonomiczna i finansowa oraz zdolno?? techniczna) i przedmiotowych udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków. 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ. 3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2009 r. liczonym od dnia udzielenia zamówienia odpowiednio dla oferowanych cz??ci zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? zamawiaj?cego. 4. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty w oparciu o indywidualn? kalkulacj? ceny oferty na podstawie za??cznika nr 1 do SIWZ odpowiednio dla oferowanych cz??ci zamówienia, czyli poszczególnych tytu?ów, przy czym zaleca si? do??czenie do oferty kalkulacji tabelarycznej ceny oferty, równie? na no?niku elektronicznym (dyskietka lub p?ytka CD). 5. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im odpowiednio zada? (cz??ci zamówienia). 6. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 7. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ. A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone..
Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. Aktualny na dzie? sk?adania ofert dokument (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dopuszczaj?cy wykonawc? do obrotu prawnego (odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 2. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 3. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia). 4. Cen? rycza?tow? oferty wyliczon? w oparciu o indywidualn? kalkulacj? wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ odpowiednio dla oferowanych cz??ci zamówienia. 5. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 4, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6), (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym wykonawca mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 6. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert). 7. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szego dokumentu, wykonawca mo?e go zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)6. i 7. SIWZ musz? by? z?o?one w formie orygina?u, odpisu, wypisu, wyci?gu lub kopii, przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. 9. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6)2.) dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci)..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 01.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Oferty nale?y sk?ada? w Biurze Zamówie? Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 1 grudnia 2008r. do godziny 12:00.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Acta Baltico-Slavica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Acta Baltico-Slavica, ISSN 0065-1044, 1 sztuka.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 79.98.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

CZ??? Nr: 2 NAZWA: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. ISSN 0208-6077, 1 sztuka.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 79.98.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

CZ??? Nr: 3 NAZWA: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, ISSN 0524-4536, 1 sztuka.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 79.98.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ