Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ.
Numer og?oszenia: 287080 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ..

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 38.52.00.00-6, 30.21.31.00-6, 48.62.40.00-8, 30.21.32.00-7, 30.23.21.10-8, 30.12.13.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 lit. A) do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 lit. A) do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 lit. A) do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 lit. A) do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 lit. A) do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto, do oferty musz? by? do??czone nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia: 1.1 za??czniki od 1 do 4, zawieraj?ce o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków okre?lonych w niniejszej SIWZ; fakultatywnie Wykonawca mo?e do??czy? tre?? zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; 1.2 Szczegó?owa kalkulacja ceny przygotowana przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy; 1.3 Opisy techniczne i/lub funkcjonalne, lub katalogi producenta, (wskazuj?ce w szczególno?ci oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyk? produktu, konfiguracj? itp.), pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 1.4 Lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej (o?wiadczenie w sprawie powi?za? kapita?owych). 1.5 Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu i zawarcia umowy, je?eli osoba reprezentuj?ca Wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji; orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika - wymagane w szczególno?ci, gdy ofert? sk?adaj? podmioty wyst?puj?ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz?onków konsorcjum. 1.6 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony zakres rzeczowy cz??ci zamówienia (czynno?ci, us?ug i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawc?(ów), wraz z fakultatywnym (nieobowi?zkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Warunki zmian umowy zosta?y wymienione we wzorze umowy zamieszczonym w pkt. 16) SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Dzia? Zamówie? Publicznych UJ, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków, II p.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Dzia? Zamówie? Publicznych UJ, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków, II p.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ