Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:
przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php


Kraków: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego o parametrach technicznych i ilo?ciach wskazanych w za??czniku A do SIWZ wraz z wyposa?eniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiaj?cego
Numer og?oszenia: 348526 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl ; http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego o parametrach technicznych i ilo?ciach wskazanych w za??czniku A do SIWZ wraz z wyposa?eniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiaj?cego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprz?tu komputerowego o parametrach technicznych i ilo?ciach wskazanych w za??czniku A do SIWZ wraz z wyposa?eniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiaj?cego, tj.: 1./CZ??? I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Biblioteki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych, ul. Jab?onowskich 5, 31-114 Kraków, 2./CZ??? II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Wydzia?u Studiów Mi?dzynarodowych i Politycznych, ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, 3./CZ??? III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Zespo?u Administracyjnego Przegorza?y, ul. Jod?owa 13, 30-252 Kraków.

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.62.00.00-0, 30.21.61.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • PKT 5) SIWZ: 1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.1 posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania - zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • PKT 5) SIWZ: 1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.2 posiadania wiedzy i do?wiadczenia - zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

 • III.3.3) Potencja? techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • PKT 5) SIWZ: 1. 1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.3 dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym - zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • PKT 5) SIWZ: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • PKT 5) SIWZ: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiega? si? mo?e wykonawca, który spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe?nia warunki dotycz?ce: 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia warunku wskazanego w pkt 5) 1.4 SIWZ nast?pi w oparciu o o?wiadczenie do??czone wraz z ofert? (którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

 • o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

 • lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE DOSTAWY, US?UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us?ugi odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom nale?y przed?o?y?:

 • inne dokumenty

  - szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej), pozwalaj?ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprz?tu wzgl?dem wymaga? zamawiaj?cego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

PKT 6) 3 SIWZ: Ponadto, musz? by? do??czone: 3.1 wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?), zawieraj?cymi cz??? o?wiadcze? na potwierdzenie spe?nienia warunków okre?lonych w SIWZ; 3.2 szczegó?owa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy; 3.3 orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika [wymagane w szczególno?ci, gdy ofert? sk?adaj? podmioty wyst?puj?ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz?onków konsorcjum].

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

PKT 28) SIWZ: 1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci przed?o?onej w niniejszym post?powaniu oferty w nast?puj?cym zakresie, przy zachowaniu niezmiennej ceny: 1.1 zmiany terminu realizacji zamówienia - ze wzgl?du na przyczyny le??ce po stronie zamawiaj?cego, dotycz?ce w szczególno?ci braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny b?d?ce konsekwencj? zaistnienia zdarze? spowodowanych przez si?? wy?sz?; 1.2 wyd?u?enie terminu gwarancji - z racji przed?u?enia jej przez producenta/wykonawc?; 1.3 poprawy jako?ci lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu umowy lub zmiany technologii na równowa?n? lub lepsz?, podniesienia wydajno?ci Sprz?tu i wyposa?enia dodatkowego oraz klasy bezpiecze?stwa - w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zako?czenia produkcji zaoferowanego przez wykonawc? przedmiotu umowy; 1.4 zmiany podwykonawcy (o ile zosta? przewidziany w procesie realizacji zamówienia) - ze wzgl?dów losowych lub innych korzystnych dla zmawiaj?cego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Dzia? Zamówie? Publicznych, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków, IIp.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Dzia? Zamówie? Publicznych, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków, IIp.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Komputer stacjonarny (1 szt.) z systemem operacyjnym i monitorem (1 szt.) na potrzeby BIBLIOTEKI INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (1 szt.) z systemem operacyjnym i monitorem (1 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych ni? podane w tabeli zawartej w za??czniku A do SIWZ, na potrzeby BIBLIOTEKI INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH.

 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 31.21.33.00-8, 31.23.13.00-0, 48.62.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


CZ??? Nr: 2 NAZWA: Komputer biurkowy TOWER (1 szt.) wraz z systemem operacyjnym i monitorem (1 szt.) oraz skanerem (1 szt.) na potrzeby WYDZIA?U STUDIÓW MI?DZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera biurkowego TOWER (1 szt.) wraz z systemem operacyjnym i monitorem (1 szt.) oraz skanerem (1 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych ni? podane w tabeli zawartej w za??czniku A do SIWZ, na potrzeby WYDZIA?U STUDIÓW MI?DZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH.

 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 31.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.62.00.00-0, 30.21.61.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


CZ??? Nr: 3 NAZWA: Komputer biurkowy TOWER (1 szt.) wraz z systemem operacyjnym na potrzeby ZESPO?U ADMINISTRACYJNEGO PRZEGORZA?Y.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera biurkowego TOWER (1 szt.) wraz z systemem operacyjnym o parametrach technicznych nie gorszych ni? podane w tabeli zawartej w za??czniku A do SIWZ, na potrzeby ZESPO?U ADMINISTRACYJNEGO PRZEGORZA?Y.

 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 31.21.33.00-8, 48.62.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.


 


 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ